Accessos directes:

Cercador global del TAXI

El Parlament de Catalunya aprova la validació del Decret LLEI 5/2017

Tornar

| Tema: Normativa

Mesures urgents per a l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places

El Parlament de Catalunya va aprovar ahir, amb 86 vots a favor, 35 abstencions i cap vot en contra, la validació del Decret llei 5/2017, de l'1 d'agost, de la Generalitat de Catalunya de mesures urgents per a l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places, que té per objectiu ordenar la convivència d'aquest tipus de vehicles amb el sector del taxi.

El decret estableix diferents mesures, com un termini de dos anys comptats des de la data d'atorgament efectiu de l'autorització al seu favor perquè es puguin transmetre les autoritzacions d'aquest tipus de vehicles per tal d'evitar l'especulació; crea un registre electrònic perquè les empreses comuniquin els serveis que tenen previst prestar, que estarà gestionat pel departament competent en matèria de transports. Així mateix, resten definits els contorns de la contractació prèvia del servei de lloguer de vehicles amb conductor, per evitar que en la pràctica siguin desvirtuats i això incideixi negativament en el correcte desenvolupament de l'activitat.

Es tracta, en definitiva, de garantir que els vehicles amb autorització VTC no captin viatgers circulant per les vies públiques o mentre estiguin estacionats en els llocs de concentració i generació de demanda de serveis de transport de viatgers com són els ports, els aeroports, les estacions ferroviàries i, en general, els que determini l'autoritat local corresponent, inclòs l'àmbit d'influència que així mateix s'hagi determinat. D'altra banda, crea un distintiu per als vehicles que indiqui la classe d'autorització i la data de caducitat, i inclou un règim sancionador.

El decret compte amb una disposició addicional que tindrà afectació en el servei de taxi metropolità. Aquesta disposició estableix el següent: 

"Les empreses titulars de llicències i autoritzacions de taxi residenciades a Catalunya han de comunicar al Registre previst a l'article 2 d'aquest Decret llei, amb caràcter previ a la seva realització, la prestació dels serveis de taxi quan la recollida de passatgers es dugui a terme fora del terme del municipi per al qual se'ls ha atorgat la llicència o en el qual, si escau, s'hagin expedit les autoritzacions pertinents per a la prestació de serveis de caràcter interurbà, en els termes previstos a l'article 22.2 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, i en l'Ordre d'1 d'agost de 1986, per la qual es regula la recollida de viatgers pels vehicles de servei públic discrecional de capacitat inferior a deu places, en els ports i aeroports de Catalunya".


Enllaços relacionats

Sessió del Parlament de Catalunya

Compartir: facebook twitter google plus linkedin