Accessos directes:

Cercador global del TAXI

Requisits lingüístics

Per obtenir la credencial de taxista

Requisits per a persones estrangeres, és a dir, que només disposen de número d'identitat d'estranger (NIE).

Procedents de països amb idioma diferent als oficials a Catalunya

  1. Original de la certificació lingüística B1 (MECR) d'un del dos idiomes oficials a Catalunya i

  2. Original de la certificació lingüística A2 (MECR) de l'altre idioma oficial a Catalunya.

Procedents de països amb idioma espanyol

  1.  Original de la certificació lingüística A2 (MECR) o superior de català.

Acreditacions originals

Les acreditacions originals de les certificacions lingüístiques exigides s'hauran d'obtenir en els centres oficials acreditats per l'Instituto Cervantes, Normalització Linguística, Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya i als centres de formació oficials. 

Els originals d'aquestes certificacions hauran de ser presentats, juntament amb el NIE, dues setmanes abans del primer dia d'inscripció


Dossier certificacions lingüístiques (març 2016)

Convalidacions de títols oficials

Les persones estrangeres que hagin cursat i acabat els ensenyaments oficials reglats següents podran convalidar els seus títols oficials presentant els originals dels Diplomes i/o Llibres d'Escolaritat més el NIE original a l'IMET.

  • Graduat ESO.
  • Batxillerat.
  • Titulacions universitàries.
  • Haver superat la prova per a l'accés a la Universitat de majors de 25 anys en Catalunya.
  • Haver superat la prova per a l'accés a cicles formatius reglats (mitjà i superior) per la Generalitat de Catalunya.
  • Títol universitari que acrediti coneixement de l'espanyol i català.
Si l'aspirant va fer la formació a Catalunya, es convalidaran les dues llengües. En cas de haver-la fet fora de Catalunya, únicament se li convalidarà l'espanyol. 

Llengua espanyola

Els centres han d'estar acreditats per l'Instituto Cervantes: 

http://www.cervantes.es

Els centres acreditats a Catalunya i a Barcelona es poden consultar seguint l'enllaç següent:

Centres acreditats a Catalunya i a Barcelona

Llengua catalana

La certificació de la llengua catalana s'ha d'obtenir als centres del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) www.cpnl.cat  o als centres que estiguin acreditats per aquesta institució.

També poden utilitzar per a l'aprenentatge i informació l'espai virtual d'ensenyament Aula Mestra: www.gencat.cat/llengua/aulamestra

Els centres del Consorci per a la Normalització Lingüística (CNPL) a la ciutat de Barcelona són els següents:

Cercador centres d'estudi