Accessos directes:

Cercador global del TAXI

Requisits per ser taxista

Per poder prestar el servei de taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona és necessari estar en possessió de la credencial professional de taxista atorgada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona - Institut Metropolità del Taxi.

Per obtenir-la cal superar una prova teòrica i pràctica que es convoca en diverses èpoques de l'any.

La persona interessada ha d'aportar els documents següents: :

  • Original y fotocòpia del DNI o NIE
  • Original y fotocòpia del carnet de conducció B (amb un any d'antiguitat en el moment de la inscripció) o carnet superior en vigor.
  • En cas de disposar del carnet de conduir B, s'haurà d'acompanyar d'un INFORME PSICOFÍSIC expedit per un Centre de Reconeixement de Conductor acreditat pel Servei Català de Trànsit, on s'indicarà que l'interessat/da compleix les condicions psicofísiques del GRUP 2 del Reglament General de Conductors. Aquest informe haurà de tenir el seguell del centre que l'expedeixi.
  • EN EL CERTIFICAT PSICOFÍSIC HAURÀ DE CONSTAR EL CODI DEL CENTRE
Es recorda que per poder-se inscriure a l'examen ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR ELS REQUISITS DEMANATS, i que únicament es permetrà realitzar la inscripció a les persones que aportin TOTA la documentació necessària.

Si l'aspirant procedeix d'un país amb un idioma diferent als oficials a Catalunya haurà de presentar: 

  • Original de la certificació lingüística B1 (MECR) d'un del dos idiomes oficials a Catalunya,  i
  • Original de la certificació lingüística A2 (MECR) de l'altre idioma oficial a Catalunya

Si l'aspirant procedeix d'un país amb idioma espanyol, haurà de presentar: 

  • Original de la certificació lingüística A2 (MECR) de català

(*) Queden exempts d'aquesta prova els aspirants d’'origen estranger que tinguin atorgada la nacionalitat espanyola i tots aquells que puguin acreditar el nivell exigit amb un títol oficial.