Canvis reglamentaris sobre les condicions d'explotació de la llicència amb assalariats

| Tema: Normativa

El Ple de l'AMB els aprova inicialment a proposta de l'IMET

Foto de recurs

A proposta del Consell d'Administració de l'IMET, el Ple del Consell Metropolità de l'AMB del dimarts 25 de febrer va aprovar, inicialment, la modificació de diferents articles del Reglament Metropolità del Taxi relatius a la forma d'explotació de les llicències de taxi amb conductors assalariats.  

Els canvis reglamentaris van ser aprovats pel Consell d'Administració el 21 de febrer passat conforme amb el text següent: 

MODIFICAR els articles 16, 26, 33, 52, 53, 55 i 58 del  Reglament Metropolità del Taxi, d'acord amb el següent:

I.- Modificació de l'article 16.1.i)

Article 16. Condicions essencials per a la titularitat de llicències
1. (...)
i) Acreditar la disposició d'un local apte per al desenvolupament de les activitats relacionades amb la gestió i l'explotació d'aquestes, així com per a l'aparcament dels vehicles i  en els supòsits de contractació d'assalariats segons el següent:
1) Si te una o dues llicències, acreditar l'existència d'un pàrquing amb títol de propietat o arrendament on guardar el vehicle.
2) De tres a sis llicències, acreditar l'existència d'un pàrquing amb espai per a un petit vestuari per als treballadors i accés a lavabos, així com contracte de neteja dels vehicles si aquesta no és possible fer-la en el lloc de treball.
3) A partir de set llicències s'haurà d'acreditar l'existència d'un local amb el següents elements: vestuari per als treballadors, lavabos, lloc de neteja dels vehicles i lloc per a petites reparacions.
En els tres supòsits, el canvi de torn s'haurà de fer a l'interior del pàrquing i/o local.
En cas que el titular de la llicència i el titular de l'aparcament o local siguin persones diferents, aquesta segona no podrà realitzar cap activitat que pugui ser considerada arrendament o cessió de llicència, el que comportaria com a conseqüència l'apertura d'un expedient de resolució de llicència.
Els inspectors de l'Institut Metropolità del Taxi podran inspeccionar les instal·lacions en els termes establerts en l'article 49 d'aquest Reglament.

II.- Modificació de l'article 26.2
Art. 26. Prestació dels serveis per als conductors o conductores
2) La sol·licitud la farà el titular de la llicència, signada també pel conductor a contractar. El titular podrà ser requerit per a la comprovació de les condicions essencials establertes en l'article 16 d'aquest Reglament. En el supòsit de no complir les condicions referides, es denegarà l'autorització del conductor. 
El titular haurà d'aportar juntament amb la sol·licitud la següent documentació:
- Alta a la Seguretat social del treballador o treballadora
- Contracte de treball
- Contracte del local de treball, segons article 16.i del present Reglament
- Pla de riscos laborals
- Acreditació del compliment de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social, incloses les relatives a les condicions del centre de treball, establertes per la legislació vigent
- Pla previst pel control horari del treballador o treballadora
- Acreditació d'estar al corrent del pagament de les multes fermes en via administrativa per infraccions comeses per contravenir les normes d'aquest Reglament
El conductor o conductora haurà de presentar:
- Documentació que acrediti la baixa laboral en l'empresa de taxi anterior per canvi de titular
- Acreditació d'estar al corrent del pagament de les multes fermes en via administrativa per infraccions comeses per contravenir les normes d'aquest Reglament
La manca de qualsevol documentació de les sol·licitades en aquest apartat no donarà lloc a  iniciar el procediment d'alta de conductor.

III.- Modificació de l'article 26.3
Article 26. Prestació de servei pels conductors
(...)
3. Els conductors assalariats o familiars col·laboradors hauran d'estar en possessió del certificat de la Generalitat de Catalunya, la credencial professional i estar al corrent del pagament de les sancions pecuniàries imposades per infracció de les normes d'aquest Reglament i  amb resolució ferma en via administrativa.

IV.- Incorporació a l'article 33 d'un apartat 5
Article 33. Característiques de la revisió metropolitana ordinària
5) Aquelles llicències que siguin explotades a doble torn mitjançant la contractació de conductors o conductores, hauran de presentar a la revisió metropolitana el Pla per al control horari dels treballadors o treballadores, on es comprovarà si s'ha realitzat la formació de riscos laborals als nous conductors y també hauran de presentar la justificació de  la  continuïtat o canvi de local apte per al desenvolupament de l'activitat, en els termes exigits en aquest Reglament.

V.- Incorporació d'un apartat 8 a l'article 52.8
Article 52. Infraccions molt greus
8) El reiterat incompliment de l'obligació de disposar de forma continuada d'un local apte per al desenvolupament de l'activitat d'acord amb els termes recollits a l'article 16.1). Es considerarà reiterat incompliment si en el moment de la revisió metropolitana de qualsevol de les llicències del mateix titular no la passa o no la passa favorablement per incompliment de l'article 16.1).

VI.- Incorporació a l'article 53.2 d'un apartat n)
Article 53. Infraccions greus
n) No disposar de forma continuada d'un local apte per al desenvolupament de l'activitat d'acord amb els termes recollits a l'article 16.i).
El reiterat incompliment d'aquest requisit es considerarà infracció molt greu de les contemplades a l'article 52.

VII.- Modificació de l'article 55.7
Article 55.
Sancions
7) Les infraccions tipificades als apartats 1), 3), 4), 5), 6) i 8) de l'article 52 d'aquest Reglament (...)
En el supòsit d'aplicar la resolució de la llicència, aquesta es realitzarà sobre la primera llicència que en passar la revisió es detecti l'incompliment de la disposició d'un local en el termes aquí establerts.

VIII.- Modificació de l'article 58.6
Article 58.
Procediment sancionador
(...)
6. El pagament de sancions pecuniàries imposades per resolució ferma en via administrativa serà requisit necessari per obtenir l'autorització administrativa per a la transmissió dels vehicles amb els quals s'hagi comès la infracció, per a la transmissió de les llicències a les quals aquests vehicles estiguin referits i, també, per donar d'alta a un conductor.

APROVAR la Disposició Transitòria Sisena següent:

Sisena. Adequació de la nova normativa sobre altes de conductors.
Les persones físiques o jurídiques que, en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, no compleixin amb algun dels requisits exigits per explotar les llicències mitjançant la contractació de conductors, siguin familiars o assalariats, n'hauran d'acreditar el compliment en la primera revisió metropolitana que els pertoqui. Les llicències que hagin de passar la revisió en el primer trimestre de l'entrada en vigor de aquesta norma, disposaran d'un termini de tres mesos des de l'entrada en vigor per tal d'acreditar la disposició d'un local apte per al desenvolupament de l'activitat, en els termes recollits a l'article 16.1., però el compliment de la resta de requisits entraran en vigor de forma immediata.

DEROGAR la Norma Complementària Cinquena aprovada pel Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona el 9 d'abril de 2015, amb efectes a la data d'entrada en vigor de les modificacions  d'aquest Reglament que s'aproven en aquest acord.

ELEVAR aquest acord al Consell Metropolità de l'AMB per a la seva aprovació inicial.