Regulacions i ajuts

Mesures per a la prestació del servei - Ajuts i subvencions

Del 13 de març a juny de 2020

Mesures per a la prestació del servei

Mesures adoptades per l'IMET, el Departament de Territori i Sosostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana per al servei de taxi durant l'estat d'alarma amb motiu de la COVID-19

Puja

Ajuts econòmics i socials

Des de diferents àmbits de les administracions s'han aprovat un seguit de ajudes econòmiques i socials per a pal·liar els efectes de la COVID-19 en els treballadors autònoms, assalariats i empreses. Aquí trobareu les mesures adoptades des de la declaració d'estat d'alarma.   

 • Estatals

  MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

  • Aprovació de mesures econòmiques per l'impacte del COVID-19

  Real decret llei 7/2020, de 12 de març

  • Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID

  BOE 73 del 18 de març

  • Ajuts per a persones treballadores amb COVID-19 en aïllament preventiu 

  Guia amb les preguntes més freqüents sobre les mesures adoptades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

  Com sol·licitar la nova prestació extraordinària per a autònoms afectats per la COVID-19?

  • Mesures de suport per als autònoms

  Ajornament de les quotes de la Seguretat Social per a empreses i autònoms

  • Mesures per als treballadors assalariats

  Mesures extraordinàries en matèria de protecció dels treballadors assalariats per la suspensió de contractes (articles 24 i 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de març)

  • Real Decret-llei 20/2020, de 29 de mai pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital

  Prestació de naturalesa econòmica que garanteix un nivell mínim de renda a qui es troba en situació de vulnerabilitat econòmica 

  • Real Decret-llei 24/2020, de 26 de juny, protecció del treball autònom:

  Mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial


  SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)


  Mesures adoptades de de l'inici de la COVID-19 per a treballadors i empreses

  Acord entre el Ministerio de Trabajo i entitat de crèdit per a anticipar les prestacons per l'atur (07.05). L'interès aplicable serà del 0% - Informació: entitats de crèdit. 

 • Autonòmiques
 • Àrea Metropolitana de Barcelona

  Davant del gran impacte econòmic que la declaració de l'estat d'alarma a causa de la COVID-19 està tenint en les petites i mitjanes empreses, així com en els treballadors autònoms, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha coordinat amb les companyies subministradores d'aigua que operen als 36 municipis metropolitans la posada en marxa d'una sèrie d'ajuts econòmics per poder fer front als rebuts d'aigua i a la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), dirigits tant a les petites i mitjanes empreses com als treballadors autònoms.

  D'altra banda, l'AMB també vol fer un èmfasi especial, durant aquest període, en la seva tarifa social de l'aigua i de la TMTR, a la qual es poden acollir totes les famílies que hagin patit una disminució dels seus ingressos a causa de la crisi actual.

  Ajuts a pimes i autònoms


  Aquests ajuts estan destinats a empreses amb menys de 50 treballadors i que no superin un volum de negoci anual de 8 milions d'euros, així com a treballadors autònoms. En aquest sentit, es preveuen dues línies d'actuació:

  • Congelació de les factures emeses per la companyia d'aigua mentre sigui vigent l'estat d'alarma.

  • Establiment d'un pla personalitzat de finançament de les esmentades factures, sense interessos, un cop finalitzi l'estat d'alarma i fins a un màxim de sis mesos

  Les empreses i els treballadors autònoms que s'hi vulguin adherir han de reunir els requisits següents:

  1. Acreditar que es tracta d'una PIME o d'un treballador autònom.

  2. Ser el titular del contracte de subministrament d'aigua potable per al qual es demana l'ajut. De la mateixa manera, el contracte de subministrament d'aigua ha d'estar en vigor i el beneficiari ha de disposar d'un comptador individual.

  Per a l'atorgament de l'ajut, els interessats s'han de posar en contacte amb la companyia subministradora d'aigua del seu municipi a través dels canals de què disposi.

  Per minimitzar l'impacte d'aquests ajuts especials sobre les tresoreries de les companyies subministradores, s'han pres les següents mesures:

  • L'AMB ajorna el cobrament de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) als beneficiaris d'aquestes ajudes.

  • L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) promourà els canvis necessaris en la regulació per permetre l'ajornament de la liquidació del cànon de l'aigua sense interessos mentre duri l'estat d'alarma.

  Bonificació social de l'aigua per a les famílies


  La tarifa social és el mecanisme per aconseguir que les famílies que travessen una situació de dificultat econòmica, especialment en el marc de la crisi actual, disposin d'unes condicions especials per consumir el volum d'aigua que l'OMS estableix com a consum de primera necessitat i estàndard.

  La tarifa social es pot sol·licitar en qualsevol moment a la companyia que presti el servei d'abastament d'aigua.

  Amb tot, i en virtut de la Llei 24/2015, de pobresa energètica, del Parlament de Catalunya, no s'interromprà el subministrament d'energia i aigua de les persones que no puguin fer front als rebuts.

  Bonificació social de la TMTR per a les famílies


  Les persones afectades per la crisi de la COVID-19 que s'acullin a la tarifa social d'aigua de l'AMB també gaudiran d'una reducció en l'import de la TMTR:

  • Es gaudeix d'una bonificació del 50 % de la taxa si el contribuent és beneficiari del cànon social de l'ACA perquè està a l'atur o percep una pensió mínima.

  • Es gaudeix d'una bonificació del 100 % de la taxa si el contribuent és beneficiari del cànon social de l'ACA perquè té un informe dels serveis socials que acredita que es troba en situació de vulnerabilitat.

  • Es gaudeix d'una bonificació del 100 % de la taxa si el contribuent està acollit a algun fons de solidaritat de la companyia subministradora.

 • Municipals

  AJUNTAMENT DE BARCELONA

  • Ajuts de 300€ a les persones treballadores autònomes fins s'esgoti la partida.

  Enllaç: Barcelona Activa
  Termini: setembre 2020

  • WEB d'informació relacionada amb els ajuts i suports per als autònoms, treballadros i empreses

  Enllaç: Barcelona activa:


  AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

  • Ajuts per a autònoms i petites empreses amb local comercial amb llicència

  Termini: 30 de setembre
  L'ajut està destinat a empreses (persones físiques o jurídiques amb activitat econòmica), que hagin facturat menys d'1 milió d'euros l'exercici 2019 amb un màxim de 10 treballadors en còmput total, que tinguin un local comercial obert al públic i que hagin vist afectada la seva activitat econòmica.
  Enllaç: Gestions i tràmits

  Més informació: https://laguaita.org/ - Tel. 935 113 066 (de 9:00 a 14:00h).


  AJUNTAMENT DE SANT BOI

  • Ajut puntual municipal de 450 €, compatible amb altres ajuts o prestacions als quals es tingui dret per la mateixa causa.

  Termini: Des del 30 d'abril fins que duri l'estat d'alarma
  Requisits: Persona empadronada al municipi que els ingressos nets totals de la unitat convivencial hagin disminuït com a mínim en un 30% respecte als mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma i que, a més, els ingressos de la unitat de convivència familiar no superin 1,50 vegades l'IRSC ponderat.

  Més informació: Seu electrònica


  AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

  • Prestació social de 400 euros reintegrables per a persones empadronades al municipi incloses en un ERTO o ERO. La persona interessada no ha d'haver iniciat l'ingrés, en la data de la sol·licitud, de la prestació corresponent.

  Termini: Fins al 4 de juny
  Tràmit presencial: Seu electrònica per a concertar cita prèvia
  Enllaç: Tràmit en línia


  AJUNTAMENT DE TORRELLES

  • Ajuts extraordinaris als autònoms amb domicili fiscal a Torrelles de Llobregat què hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa del COVID-19.

  Termini: Fins al 8 de maig
  Requisits: Que el domicili fiscal estigui al terme municipal, que l'activitat econòmica no estigui vinculada a cap establiment comercial, industrial o de cap altre tipus i que l'activitat que es desenvolupi estigui legalment donada d'alta.
  Enllaç: Tràmit en línia

Puja

Línies d'ajut ICO

Mesures per a la protecció i suport al teixit productiu i social per tal de minimitzar l'impacte de la COVID-19

 • Crèdits

  Crèdits per a autònoms

  • El RD 8/2020 estableix avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a empreses i autònoms per fer front a l'impacte econòmic de la Coronavirus.

  Condicions

  • Per a autònoms i microempreses (fins a 10 empleats).

  • Per a necessitats de liquiditat: pagament de salaris, lloguers o pagament a proveïdors, pagament de venciments de finançament i obligacions tributàries.

  • Fins a 1,5 milions d'euros (no hi ha import mínim)

  Termini de sol·licitud: Fins al 30/09/2020

  Pagament fins a 5 anys - Garantia del 80%.

  Tràmit: segons entitat bancària

  Més informació: Crèdits ICO autònoms

  ALTRES

  Crèdits pel pagament del lloguer


  El RD 11/2020 estableix ajudes, a través de microcrèdits públics, per poder fer front al pagament del lloguer. El préstec es podrà retornar, sense comissions ni interessos, en un termini de sis anys, ampliable a 10.

  Requisits: trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica

  • persona que passi a estar en situació d'atur, afectat per un ERTO, o, que tingui una reducció dels seus ingressos a causa del COVID 19
  • que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar no superi, els 2689,20 €
  • que el lloguer, més les despeses bàsiques sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar

  Per a més informació, visiteu l'adreça següent: Crèdits pagament lloguer

Puja