Modificació dels articles 21, 24, 25, 46, 52, 53 i 55 del Reglament metropolità del taxi

| Tema: Notificaciones

Sobre delictes contra la llibertat sexual, condicions per a les empreses de mediació i nous imports de les sancions

Taxi

El Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat definitivament la modificació dels articles 21, 24, 25, 46, 52, 53 i 55 del Reglament metropolità del taxi. 

Els articles 21, 46, 52, 53 i 55 s'han modificat per adaptar-se al que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, modificada per la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023. Les modificacions realitzades han estat les següents: 

A l'article 21, d'extinció de la llicència, s'ha modificat l'apartat 2, que queda redactat de la manera següent: "Als efectes de la resolució de la llicència es consideren condicions essencials les establertes en els articles 16, 17 i 32 d'aquest Reglament i no haver estat condemnat per sentència judicial ferma per qualsevol dels delictes contra la llibertat sexual i contra el patrimoni regulats pels títols VIII i XIII, respectivament, del Codi penal". 

A l'article 46, de les empreses de mediació, s'afegeix un nou paràgraf que diu: "Als efectes d'aquest Reglament, s'entén per activitat de mediació la prestació de servei en la contractació i la comercialització de serveis de taxi urbà segons el que defineix l'article 2 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, ja sigui mitjançant emissores de radiofreqüència, sistemes de telefonia, aplicacions informàtiques per a dispositius fixos o mòbils o altres sistemes anàlegs.

A les empreses de mediació els serà d'aplicació el Decret 314/2016, de 8 de novembre, pel qual es determinen les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic de l'activitat de mediació, i les que per prestació del servei els sigui d'aplicació aquest Reglament.

En tot cas, les empreses que intervinguin en la contractació i comercialització dels serveis de taxi han de complir el següent:

 • L'activitat com a mediadora de serveis de taxi ha de formar part del seu objecte social de manera expressa.
 • No poden modificar en cap cas el preu del servei prestat per un taxi per mitjà de bonificacions, descomptes, suplements o qualsevol altra forma anàloga.
 • El sistema d'assignació i comercialització de serveis ha d'estar definit de manera que sigui objectiu i no discriminatori entre els taxis vinculats.
 • El nombre mínim de llicències vinculades a l'empresa de mediació es determinarà per acord el Consell d'Administració en termes de proporcionalitat, en funció del nombre de llicències de taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona."


A l'article 52, sobre les infraccions molt greus, s'ha modificat l'apartat 5 i s'han afegit els apartats 9, 10 i 11

"5) No portar aparell taxímetre, manipular-lo, fer-lo funcionar d'una manera inadequada, o prestar un servei de taxi amb el taxímetre desactivat, quan aquest fet sigui imputable a l'actuació de la persona titular de la llicència o l'autorització, o al personal que en depengui."

"9) L'oferta de serveis de transport de taxi sense disposar de la llicència o autorització preceptiva per a realitzar-los, tant si es fa de manera individual a un únic destinatari com si es fa pública per a coneixement general per qualsevol mitjà."

"10) La realització de l'activitat de mediació en la contractació de serveis de taxi, inclosa l'oferta dels serveis, sense haver dut a terme la comunicació pertinent o sense disposar del títol habilitant corresponent."

"11) La contractació com portador o la facturació de serveis de transport de taxi sense el títol habilitant preceptiu."

A l'apartat 3 de l'article 53, sobre les infraccions greus, s'ha afegit una nova lletra amb el text següent: "d) L'incompliment del règim de tarifes que incorpori accions o omissions que formin part d'un pla preconcebut per la persona prestadora del servei de taxi, amb l'objectiu d'evitar l'aplicació de la tarifa aprovada oficialment, llevat que es donin les circumstàncies a què fa referència l'article 52.5."

A l'article 55, de les sancions, s'han modificat els apartats 1 i 8, que ara tenen la redacció següent: 

"1. Les sancions per les infraccions tipificades en els articles anteriors es graduen d'acord amb les regles següents:

 • Se sancionen amb una multa de 250 a 300 euros les infraccions que estableix l'article 54.
 • Se sancionen amb una multa de 600 a 1.400 euros les infraccions que estableixen els apartats 1, 2, 3 lletres a), b), c), 6, 8, 9, 11 i 12 de l'article 53.
 • Se sancionen amb una multa de 801 a 1.400 euros les infraccions que estableixen els apartats 3 lletra d), 4,7 i 10 de l'article 53.
 • Se sanciona amb una multa de 1.251 a 1.400 euros la infracció que estableix l'apartat 5 de l'article 53.
 • Se sanciona amb una multa de 1.401 a 4.000 euros la infracció que estableix l'apartat 4 de l'article 52.
 • Se sancionen amb una multa de 4.001 a 6.000 euros les infraccions que estableixen els apartats 1,2,3,5,6,7,8,9,10 i 11 de l'article 52."


"8. La reiterada infracció de les condicions essencials de les llicències assenyalades a continuació quant al nombre d'infraccions i al període temporal assenyalats, sense perjudici de la sanció aplicable, poden comportar la resolució de la llicència, amb la tramitació prèvia de l'expedient corresponent en el qual es requerirà sempre l'audiència de la persona titular de la llicència. S'inclouen en aquest supòsit els següents:

 

 

 • Les infraccions tipificades als apartats 3, 5 i 7 de l'article 52 d'aquest Reglament, quan s'hagi estat objecte de tres sancions fermes en via administrativa per la mateixa infracció en el termini de dos anys, comptat des de la imposició de la primera sanció, en serveis fets a l'empara d'una mateixa llicència.
 • La infracció tipificada a l'apartat 2 de l'article 52 d'aquest Reglament, quan s'hagi estat objecte de dues sancions fermes en via administrativa per la mateixa infracció en el termini de tres anys, comptat des de la imposició de la primera sanció, en serveis fets a l'empara d'una mateixa llicència.
 • Les infraccions tipificades en l'article 53 d'aquest Reglament, a excepció de la lletra d) de l'apartat 3 del citat article, quan s'hagi estat objecte de dues sancions fermes en via administrativa per la mateixa infracció en el termini de dos anys, comptat des de la imposició de la primera sanció, en serveis fets a l'empara d'una mateixa llicència.
 • La infracció tipificada a la lletra d) de l'apartat 3 de l'article 53 d'aquest Reglament, quan s'hagi estat objecte de cinc sancions fermes en via administrativa per la mateixa infracció en el termini de dos anys, comptat des  de la imposició de la primera sanció, en serveis fets a l'empara d'una mateixa llicència."


En el cas dels articles 24 i 25 del Reglament, s'han modificat per tal d'afegir com una condició per obtenir la credencial professional de taxista (article 24) el fet de no haver estat condemnat per sentència judicial per un delicte de naturalesa sexual o, per expirar-la (article 25), en cas d'haver-ho estat.

A l'apartat 2 de l'article 24 es diu que, per obtenir la credencial professional de taxista, ara també serà necessari "no haver estat condemnat per sentència judicial ferma per qualsevol dels delictes contra la llibertat sexual regulats al títol VIII del Codi Penal, justificant el fet amb la presentació del corresponent certificat de delictes de naturalesa sexual". 

En el mateix sentit, a l'apartat 4 de l'article 25 també s'afegeix una nova lletra que detalla que la credencial professional caducarà "per haver estat condemnat per sentència judicial ferma per qualsevol dels delictes contra la llibertat sexual regulats al títol VIII del Codi Penal".