Ajuts econòmics i socials

Des de diferents àmbits de les administracions s'han aprovat un seguit d'ajuts econòmics i socials per a pal·liar els efectes de la COVID-19 en els treballadors autònoms, assalariats i empreses. Aquí trobareu les mesures vigents. 
 • Estatals
  • Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial:
  Ajudes directes per reforçar la solvència d'autònoms i empreses
  • Reial Decret-llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents a aplicar a la finalització de l'estat d'alarma: 
  Ajudes a la vulnerabilitat econòmica i social
  • Pla estatal de l'habitatge
  El Consell de Ministres estén el termini de les ajudes del Pla Estatal de l'Habitatge un any més, fins el 31 de desembre de 2022.

  Reial Decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal de l'Habitatge
  • Reial Decret-llei 20/2020, de 29 de maig pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital

  Prestació de naturalesa econòmica que garanteix un nivell mínim de renda a qui es troba en situació de vulnerabilitat econòmica

  • Reial Decret-llei 24/2020, de 26 de juny, protecció del treball autònom:

  Mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial


  SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)

  Consulta els subsidis i prestacions vigents


  ERTO
  Prorrogats fins el 31 de maig de 2021

  També s'ha prorrogat l'anomenat comptador a zero, que permet que no es consumeixi atur mentre s'estigui cobrant l'ERTO. La protecció s'eleva de 180 a 196 dies i s'estendrà fins l'1 de gener de 2022.

  Pla Corresponsables
  Ajudes per a famílies amb baixos ingressos i fills menors de 14 anys  

 • Autonòmics

  GENERALITAT DE CATALUNYA


  Consulta els ajuts disponibles a: https://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/

 • Àrea Metropolitana de Barcelona

  Davant del gran impacte econòmic que la declaració de l'estat d'alarma a causa de la COVID-19 està tenint en les petites i mitjanes empreses, així com en els treballadors autònoms, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha coordinat amb les companyies subministradores d'aigua que operen als 36 municipis metropolitans la posada en marxa d'una sèrie d'ajuts econòmics per poder fer front als rebuts d'aigua i a la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), dirigits tant a les petites i mitjanes empreses com als treballadors autònoms.

  D'altra banda, l'AMB també vol fer un èmfasi especial, durant aquest període, en la seva tarifa social de l'aigua i de la TMTR, a la qual es poden acollir totes les famílies que hagin patit una disminució dels seus ingressos a causa de la crisi actual.

  Ajuts a pimes i autònoms

  Aquests ajuts estan destinats a empreses amb menys de 50 treballadors i que no superin un volum de negoci anual de 8 milions d'euros, així com a treballadors autònoms. En aquest sentit, es preveuen dues línies d'actuació:

  • Congelació de les factures emeses per la companyia d'aigua mentre sigui vigent l'estat d'alarma.

  • Establiment d'un pla personalitzat de finançament de les esmentades factures, sense interessos, un cop finalitzi l'estat d'alarma i fins a un màxim de sis mesos

  Les empreses i els treballadors autònoms que s'hi vulguin adherir han de reunir els requisits següents:

  1. Acreditar que es tracta d'una PIME o d'un treballador autònom.

  2. Ser el titular del contracte de subministrament d'aigua potable per al qual es demana l'ajut. De la mateixa manera, el contracte de subministrament d'aigua ha d'estar en vigor i el beneficiari ha de disposar d'un comptador individual.

  Per a l'atorgament de l'ajut, els interessats s'han de posar en contacte amb la companyia subministradora d'aigua del seu municipi a través dels canals de què disposi.

  Per minimitzar l'impacte d'aquests ajuts especials sobre les tresoreries de les companyies subministradores, s'han pres les següents mesures:

  • L'AMB ajorna el cobrament de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) als beneficiaris d'aquestes ajudes.

  • L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) promourà els canvis necessaris en la regulació per permetre l'ajornament de la liquidació del cànon de l'aigua sense interessos mentre duri l'estat d'alarma.

  Bonificació social de l'aigua per a les famílies

  La tarifa social és el mecanisme per aconseguir que les famílies que travessen una situació de dificultat econòmica, especialment en el marc de la crisi actual, disposin d'unes condicions especials per consumir el volum d'aigua que l'OMS estableix com a consum de primera necessitat i estàndard.

  La tarifa social es pot sol·licitar en qualsevol moment a la companyia que presti el servei d'abastament d'aigua.

  Amb tot, i en virtut de la Llei 24/2015, de pobresa energètica, del Parlament de Catalunya, no s'interromprà el subministrament d'energia i aigua de les persones que no puguin fer front als rebuts.


  Bonificació social de la TMTR per a les famílies

  Les persones afectades per la crisi de la COVID-19 que s'acullin a la tarifa social d'aigua de l'AMB també gaudiran d'una reducció en l'import de la TMTR:

  • Es gaudeix d'una bonificació del 50 % de la taxa si el contribuent és beneficiari del cànon social de l'ACA perquè està a l'atur o percep una pensió mínima.

  • Es gaudeix d'una bonificació del 100 % de la taxa si el contribuent és beneficiari del cànon social de l'ACA perquè té un informe dels serveis socials que acredita que es troba en situació de vulnerabilitat.

  • Es gaudeix d'una bonificació del 100 % de la taxa si el contribuent està acollit a algun fons de solidaritat de la companyia subministradora.

  Consulta l'apartat COVID-19 de l'AMB

 • Municipals

Puja

Línies d'ajut ICO

Mesures per a la protecció i suport al teixit productiu i social per tal de minimitzar l'impacte de la COVID-19 


Crèdits per a autònoms

 • El RD 8/2020 estableix avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a empreses i autònoms per fer front a l'impacte econòmic de la Coronavirus.

Condicions

 • Per a autònoms i microempreses (fins a 10 empleats).

 • Per a necessitats de liquiditat: pagament de salaris, lloguers o pagament a proveïdors, pagament de venciments de finançament i obligacions tributàries.

 • Fins a 1,5 milions d'euros (no hi ha import mínim)

Pagament fins a 5 anys - Garantia del 80%.

Tràmit: segons entitat bancària

Més informació: Crèdits ICO autònoms


Crèdits pel pagament del lloguer


El RD 11/2020 estableix ajudes, a través de microcrèdits públics, per poder fer front al pagament del lloguer. El préstec es podrà retornar, sense comissions ni interessos, en un termini de sis anys, ampliable a 10.

Requisits: trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica

 • persona que passi a estar en situació d'atur, afectat per un ERTO, o, que tingui una reducció dels seus ingressos a causa del COVID 19
 • que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar no superi, els 2689,20 €
 • que el lloguer, més les despeses bàsiques sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar

Per a més informació, visiteu l'adreça següent: Crèdits pagament lloguer

Puja