Taxes any 2020

Les taxes establertes per al 2020 s'han mantingut per al 2021. 
Taxes relacionades amb l'activitat del taxi
Les persones que accedeixen a l'activitat del taxi i a la titularitat de la llicència estan en l'obligació del pagament d'una taxa única que cobreix tot el període d'explotació de la llicència de taxi.

A banda, l'IMET estableix taxes anuals i concretes per presentació als exàmens per tal d'obtenir la credencial de taxista, per portar publicitat en el vehicle taxi i per als fabricants de cotxes per autoritzar un model de vehicle per a taxi.
 • Per adquisició i explotació de llicència
  Taxa unitària vinculada a la prestació del servei i activitats vinculades a l'adquisició i a l'ús d'una llicència

  Any 2020  Preu 
  Entre vius general 3.355,00 euros
  Entre vius familiars 1r grau 678,00 euros
  Mortis causa 808,00 euros
 • Exàmens
  Per a convocatòries de la prova escrita i l'examen per obtenir la credencial de taxista

  Taxes d'inscripció als exàmens  Preu 

  Inscripció a proves teòriques
  (2 primeres convocatòries consecutives)

  121,00 euros

  Inscripció a les convocatòries següents i a la prova prèvia de l'examen d'idioma català o castellà

  40,00


  Quotes especials

  • Per a persones aturades de més de 45 anys.
  • Han d'estar inscrites a l'INEM per un període superior a un any i han d'haver esgotat la prestació d'atur.
  Taxes amb preu reduït  Preu 

  Inscripció a proves teòriques
  (2 primeres convocatòries consecutives)

  40,00 euros

  Inscripció a les convocatòries següents i a la prova prèvia de l'examen d'idioma català o castellà

  13,00 euros

 • Autorització de vehicles per a taxi
  Per a l'autorització d'un model i d'una variant

  Taxa  Preu 

  Autorització per primera vegada d'un model

  3.997,00 euros

  Variant d'un model prèviament autoritzat

  403,00 euros


  Exempció de pagament per als vehicles que promouen la diversificació energètica (biogàs, gas natural comprimit, gas liquat de petroli, hidrogen, biocombustibles purs, biodièsel, bioetanol en un 100 %).
 • Publicitat
  L'import de la taxa serà de 4 € per vehicle i per campanya publicitària.

  Cada campanya publicitària tindrà una data d'inici i una data de finalització dintre de l'any de vigència d'aquesta ordenança.

  S'entendran campanyes publicitàries diferents les que s'exhibeixin en més d'un suport.