Estructura organitzativa

Estructura orgànica i administrativa de l'Institut Metropolità del Taxi. 

Funcionament i organització

Convenis i subvencions
L'IMET no té establerts convenis ni atorga subvencions.

Empreses concessionàries
L'IMET no té empreses concessionàries, i per tant, ni s'atorguen ni es perceben retribucions associades a aquestes empreses.

Organismes i entitats dependents o vinculades
L'IMET no té cap organisme ni entitats dependents o vinculades.