Marc jurídic

Estatuts de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET)

L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) és un organisme autònom de caràcter administratiu que gestiona i regula el servei metropolità de transport de viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor, dins de l'àrea metropolitana de Barcelona.

La seva personalitat jurídica està constituïda a l'empara del que disposa l'article 85 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i dels articles 233.2 b) i 237 de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l'art.15.3 de la Llei 7/1987 de 4 d'abril, per la qual s'estableixen i regulen actuacions públiques especials en la connurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d'influència directa.

Les funcions, composició i nomenament del personal de l'IMET es troben recollits als seus Estatus: 

Estatuts de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) - Text refós

Estatuts de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) - BOP de Barcelona, núm 60, de dijous 11 de març de 1993.

Annex: Modificació dels Estatuts de l'Institut Metropolità del Taxi  (IMET) - BOP de Barcelona, núm. 304, de 21 de desembre de 1993.

Legislació del taxi de l'AMB

Normes que regulen el sector del taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona i que en són d'obligat compliment per a la prestació del servei. 

Resolucions judicials

No s'han produït resolucions judicials amb rellevancia pública en les quals l'IMET hagi esdevingut part processal. En cas de donar-se la situació en un futur, apareixerien publicades a l'apartat corresponent del portal de Transparència de l'AMB.