Marc jurídic

Estatuts de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET)

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.


Article 1. Constitució, naturalesa i personalitat jurídica.

L'Institut Metropolità del Taxi (IMET), és un organisme autònom de l'Entitat Metropolitana del Transport, de caràcter administratiu i amb personalitat jurídica pròpia, constituït a l'empara del que disposa l'article 85 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i dels articles 233,2 b) i 237 de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l'art, 15,3 de la Llei 7/1987 de 4 d'abril, per la qual s'estableixen i regulen actuacions públiques especials en la connurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d'influència directa.

Article 2. Objecte

1. Constitueix l'objecte de l'Institut Metropolità del Taxi la gestió del servei metropolità de transport de viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor, així com la promoció del transport col·lectiu i altres serveis similars, dins l'àmbit territorial d'actuació de l'Entitat Metropolitana del Transport.

2. L'Institut té capacitat per adquirir, alienar, permutar o cedir béns mobles i immobles, per constituir drets d'hipoteca sobre aquests, per constituir, transmetre, modificar i extingir drets de superfície, servituds i qualsevol altres reals sobre terrenys i solars, i per l'arrendament de béns mobles o immobles.

Article 3. Duració

La seva duració és indefinida en tant no s'acordi la seva extinció pel Ple de l'Entitat Metropolitana del Transport de Barcelona amb les mateixes formalitats que la seva constitució.

Article 4. Domicili

El domicili social de l'Institut Metropolità del Taxi, serà al Carrer 62, núm. 420, Ed. "A", Sector A, Zona Franca si bé podrà ser traslladat dins l'àmbit territorial de l'Entitat Metropolitana del Transport, per acord del Consell d'Administració.

Article 5. Funcions

L'Institut Metropolità del Taxi podrà realitzar, per a la consecució de l'objecte, les següents funcions:

1) Administrar els béns que integren el seu Patrimoni i els que li siguin transferits o adscrits a l'organisme autònom.

2) Exercir les facultats d'intervenció administrativa en el servei de transport públic de viatgers en automòbils, següents:

a) Concedir llicències metropolitanes.

b) Fiscalització de la prestació del servei.

c) Adopció d'ordres individuals, constitutives de mandat, per a l'execució d'un acte o la seva prohibició.

d) Dictar disposicions complementàries per a la millor prestació del servei.

e) Qualsevol altre d'execució del Reglament Regulador del Servei d'Auto-Taxi.


CAPÍTOL II. GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 6. Òrgans de l'Institut Metropolità del Taxi.

El govern i administració de l'Institut Metropolità del Taxi s'exercirà sense perjudici de les facultats d'intervenció de l'Entitat Metropolitana del Transport, pels òrgans següents:

a) El Consell d'Administració.
b) El President.
c) El Gerent.
d) El Director de Serveis Tècnics

Article 7. De la tutela de l'Entitat Metropolitana del Transport.

L'Entitat Metropolitana del Transport, com a Entitat a la qual està adscrit l'Institut Metropolità del Taxi, es reserva, en relació a les activitats encomanades, les següents atribucions:

1. Aprovar la seva política d'actuació.

2. Aprovar el Reglament regulador del Servei.

3. Aprovar els Pressupostos i comptes anuals.

4. Aprovació Ordenances Fiscals.

5. Aprovació Tarifes del Servei.

6. Aprovar la modificació dels presents Estatuts.

7. Fiscalitzar el rendiment dels comptes de cada pressupost, el qual serà intervingut per la Intervenció de l'Entitat Metropolitana del Transport.

8. Aprovar la plantilla orgànica del Personal de l'Institut Metropolità del Taxi.

9. Acceptar o refusar les donacions o llegats fets a favor de l'Institut Metropolità del Taxi.

10. Aprovar l'alienació, cessió o gravamen dels béns de titularitat de l'Entitat Metropolitana del Transport adscrits a l'Institut Metropolità del Taxi.

11. Nomenar els membres del Consell d'Administració de l'Institut Metropolità del Taxi.


SECCIÓ 1ª - DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

Article 8. Naturalesa i composició.

La direcció, gestió, execució i representació correspon al Consell d'Administració.

El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de tres membres, i un màxim de nou membres.

Els membres del Consell d'Administració seran nomenats pel Ple de l'Entitat Metropolitana del Transport.

El Consell d'Administració escollirà d'entre els seus membres un President. També podrà nomenar un vice-president el qual substituirà el President i n'assumirà les atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia i exercirà les funcions que li delegui el President, per escrit, i en donarà compte al Consell d'Administració.

Tant el President com el vice-president hauran d'ésser elegits entre els membres del Consell que siguin representants del Ple de l'Entitat Metropolitana del Transport.

Quan el President o el Vice-president del Consell d'Administració cessin en els seus càrrecs en el Ple de l'Entitat Metropolitana del Transport, cessaran automàticament en els seus càrrecs com President o Vice-president del referit Consell. En qualsevol cas el Ple de l'Entitat Metropolitana del Transport podrà en qualsevol moment revocar els càrrecs del Consell d'Administració i fer un nou nomenament.

Article 9. Atribucions i funcions.

Correspon al Consell d'Administració les següents atribucions i funcions:

a) Gestionar els béns que se li confiïn, podent adquirir, reivindicar, permutar, gravar, administrar o alienar tota mena de béns, sense perjudici de les facultats dominicals que corresponguin a l'Entitat Metropolitana del Transport.

b) Proposar a l'Entitat Metropolitana del Transport l'aprovació dels programes d'actuació.

c) Aprovació de Disposicions Complementàries per a la millora de la prestació del servei.

d) Procedir a la concessió de llicències i autoritzacions.

e) Resoldre els recursos interposats contra les resolucions dictades pel Gerent.

f) Nomenar el Gerent i el Director de Serveis Tècnics i atorgar-los les facultats que es consideri adients.

g) Acordar operacions de crèdit.

h) Formular els projectes de pressupost per a la seva posterior aprovació per l'Entitat Metropolitana del Transport i desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb aquests.

i) Aprovar, transferències, habilitacions i suplements de crèdit.

j) Formular la plantilla del personal sense perjudici de la seva incorporació al pressupost que correspon aprovar al Ple de l'Entitat Metropolitana del Transport.

k) Aprovar i contractar obres, serveis i subministraments.

l) Aprovar els reglaments sobre la prestació de serveis de règim interior i les normes de caràcter laboral.

m) Efectuar el nomenament i la contractació del personal.

n) Accionar i excepcionar en tota mena de judicis i comparèixer davant qualsevulla Entitats, Tribunals, Autoritats i Organismes en defensa dels interessos encomanats a l'Institut Metropolità del Taxi.

o) Adoptar les mesures adients per a la millor organització i funcionament de l'Institut Metropolità del Taxi.

p) Donar compte anualment a l'Entitat Metropolitana del Transport de la tasca realitzada, mitjançant memòria informativa.

q) Constituir comissions especials de caire transitori o permanent.

r) Qualsevulla altra que li sigui delegada per l'Entitat Metropolitana del Transport de Barcelona, Ajuntaments o altra Administració Pública.

s) Donar de baixa i anul·lar els càrrecs de drets i tasses, així com reconèixer bonificacions o exaccions que siguin conseqüència de l'aplicació particular de preceptes o acords generals.

Article 10. Sessions

El Consell d'Administració es reunirà sempre que ho consideri necessari el President, i com a mínim un cop per trimestre, o quan ho sol·liciti la tercera part dels seus membres.

El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan concorrin a la reunió, presents o representants, la meitat més un dels seus components; i en segona, quan hi assisteixi un terç del nombre de Consellers sense que mai puguin celebrar-se sense l'assistència del President i del Secretari o dels qui reglamentàriament els substitueixin.

La segona convocatòria podrà celebrar-se, com a mínim, mitja hora més tard de l'anunciada per a la primera.

Els acords seran adoptats per majoria simple dels Consellers concurrents a la sessió. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació i si de nou es repeteix, decidirà el President amb el seu vot de qualitat.

El Gerent podrà assistir a les reunions del Consell d'Administració amb veu sense vot. Hom podrà convocar també altres persones expertes en els matèries pròpies del Taxi, les quals hi assistiran amb veu però sense vot. En aquest sentit el President determinarà les persones a convocar per a cada reunió.

Les convocatòries del President per a les reunions del Consell d'Administració, seran cursades pel propi President o bé pel Secretari mitjançant una comunicació escrita a cada membre i, si cal, als experts al·ludits en l'apartat anterior, amb una antelació mínima de dos dies hàbils. En la convocatòria es farà constar l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

En casos de reconeguda urgència el President podrà convocar la Junta amb vint-i-quatre hores d'antelació a la reunió.

No obstant, quedarà vàlidament constituït el Consell, encara que no s'haguessin complert els requisits de la convocatòria, quan es trobin reunits tots els seus membres i així ho acordin per unanimitat.

Article 11. Conseller - Delegat

El Consell d'Administració podrà delegar funcions en un dels seus membres, que tindrà el caràcter de Conseller Delegat.


SECCIÓ 2ª - DEL PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 12. Atribucions i funcions

Seran atribucions i funcions del President:

a) La superior representació de l'Institut Metropolità del Taxi, podent atorgar poder o les delegacions necessàries.

b) Convocar i presidir les sessions del Consell d'Administració i dirigir les deliberacions, podent decidir els empats amb vot de qualitat.

c) La inspecció superior i la direcció de tots els serveis.

d) Ordenar els pagaments, dintre les normes d'execució del Pressupost de l'Institut Metropolità del Taxi.

e) Concertar operacions de tresoreria.

f) Contractar i concedir obres, serveis i subministrament de quantia no superior al 5% del pressupost ordinari, i la resolució de qüestions incidentals en tota mena de contractes.

g) Sancionar els empleats de l'Institut Metropolità del Taxi.

h) Accionar i excepcionar, en cas d'urgència, en tota mena de judicis i comparèixer davant qualsevol jutjats, tribunals, autoritats i organismes en defensa dels interessos encomanats a l'Institut Metropolità del Taxi.

i) Qualssevol altres atribucions no assignades a la resta d'òrgans de l'Institut Metropolità del Taxi.


SECCIÓ 3ª - COMISSIONS ESPECIALS.

Article 13.

1. El Consell d'Administració podrà acordar la constitució de Comissions Especials, de caire transitori o permanent pel desenvolupament de l'Institut Metropolità del Taxi.

2. Aquestes Comissions seran presidides pel President del Consell d'Administració o la persona en qui delegui i compostes per les altres persones que el Consell d'Administració determini.

3. Les Comissions especials prepararan els informes o dictàmens, així com també donaran compliment a les altres activitats que se'ls hagin encomanat. De tot en donaran compte al Consell d'Administració.


SECCIÓ 4ª - NORMES SUPLETÒRIES.

Article 14.

L'establert a l'article 10 d'aquests Estatuts per a les sessions del Consell d'Administració serà d'aplicació també respecte a les Comissions Especials.


SECCIÓ 5ª - DEL GERENT I DEL DIRECTOR DE SERVEIS TÈCNICS

Article 15. Nomenament.

El Gerent i el Director de Serveis Tècnics seran nomenats pel Consell d'Administració i el nomenament haurà de recaure en persones especialment capacitades per aquests càrrecs.

Article 16. Atribucions i funcions

Correspondran al Gerent les següents atribucions i funcions:

a) Executar i fer complir els acords del Consell d'Administració.

b) Dirigir immediatament els serveis de l'Institut Metropolità del Taxi.

c) Elaborar el pressupost de l'Institut Metropolità del Taxi.

d) Formular els programes d'actuació i redactar la memòria anual.

e) Realitzar contractacions de quantia no superior al 5% dels recursos ordinaris del Pressupost.

f) Acordar operacions de tràmit.

g) Dirigir expedients.

h) Proposar la plantilla de personal.

i) Exercitar accions i representar judicialment i administrativament a l'Institut Metropolità del Taxi en cas d'urgència, donant compte posteriorment al Consell d'Administració per la seva ratificació si s'escau.

j) Realitzar totes aquelles funcions que li encarreguin el Consell d'Administració, el seu President o el Conseller-Delegat.

k) Resoldre els recursos interposats contra les resolucions dictades pel Director de Serveis Tècnics.

l) Imposar sancions per infracció de Reglament que impliquin la revocació o caducitat de llicències.

Article 16 bis. Atribucions i funcions del Director de Serveis Tècnics.

Correspondran al Director de Serveis Tècnics les següents atribucions i funcions:

a) La imposició de sancions per infracció de Reglament excepte la revocació i caducitat de llicències.

b) L'adopció d'ordres d'execució individuals, constitutives de mandat, per a l'execució d'un acte o la seva prohibició.

c) Autoritzar les transferències de llicències.

d) Totes aquelles altres que li encarreguin o deleguin el Gerent o els altres òrgans de l'Institut.


SECCIÓ 6ª - DEL SECRETARI, INTERVENTOR I TRESORER

Article 17.

1. Actuarà de Secretari del Consell d'Administració, el Secretari General de l'Entitat Metropolitana del Transport o funcionari en qui delegui.

El Secretari assistirà amb veu però sense vot a les sessions del Consell d'Administració i redactarà les actes corresponents i assessorarà jurídicament quan sigui requerit a l'efecte.

2. Actuarà d'Interventor el que ho sigui de l'Entitat Metropolitana del Transport o funcionari en qui delegui.

3. Actuarà de Tresorer el que ho sigui de l'Entitat Metropolitana del Transport o funcionari en qui delegui.


CAPÍTOL III. CONTRACTACIÓ

Article 18.

La contractació es subjectarà a la Llei de Contractes de l'Estat i demés disposicions reguladores de la contractació administrativa.

Article 19. Patrimoni i recursos econòmics

Constituiran el patrimoni de l'Institut Metropolità del Taxi:

a) Els béns que li transfereixi l'Entitat Metropolitana del Transport.

b) Els béns que li adscrigui l'Entitat Metropolitana del Transport de Barcelona en ús, conservant la seva qualificació jurídica originària.

c) Els que el propi Institut Metropolità del Taxi adquireixi mitjançant qualsevol títol legítim.

Els recursos de l'Institut Metropolità del Taxi estaran constituïts per:

a) Els productes i rendiments del seu patrimoni.

b) Les taxes o preus públics per utilització privativa o aprofitament especial dels béns i instal·lacions adscrits en ús o de la seva titularitat, així com per la prestació de serveis o realització d'activitat per ell mateix.

c) Les subvencions i aportacions de l'Estat, Corporacions Públiques, entitats o particulars.

d) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui.

e) Altres recursos que puguin atribuir-se-li d'acord amb la Llei.

Article 20.

El Pressupost de l'Institut Metropolità del Taxi per a cada exercici econòmic, es nodrirà amb els ingressos previstos i es subjectarà al que estableixen les disposicions vigents.

La imposició d'obligacions de servei públic o d'objectius d'interès social que comporten una minoració dels ingressos d'explotació o un augment dels costos de producció han d'ésser objecte d'avaluació econòmica en cada exercici a fi de consignar en els Pressupostos de l'Entitat Metropolitana del Transport les dotacions compensatòries que calguin.


Article 21.

La rendició de comptes correspondrà al Consell d'Administració, que la sotmetrà al Ple de l'Entitat Metropolitana del Transport de Barcelona, tot subjectant-se al que estableixen les disposicions vigents.

L'Institut Metropolità del Taxi sotmetrà la seva comptabilitat al règim de la comptabilitat pública.

CAPÍTOL IV. PERSONAL.

Article 22.

1. L'Institut Metropolità del Taxi disposarà del personal necessari, la plantilla del qual serà sotmesa pel Consell d'Administració a l'aprovació de l'Entitat Metropolitana del Transport.

2. A més del personal propi, podran adscriure's en Comissió de Serveis funcionaris de carrera de l'Entitat Metropolitana del Transport o dels Ajuntaments que l'integren, i altres Entitats Públiques sense perjudici del que disposa l'article 307.2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.


CAPÍTOL Vè. MODIFICACIÓ I DISOLUCIÓ.

Article 23.


La modificació dels Estatuts haurà de seguir els mateixos tràmits que la seva aprovació.

Article 24.

L'Institut Metropolità del Taxi s'extingirà quan així ho acordi l'Entitat Metropolitana del Transport.

En dissoldre's l'Institut Metropolità del Taxi, l'Entitat Metropolitana del Transport el succeirà universalment, revertint al seu favor tota la dotació, amb els increments i aportacions que constin en l'actiu de la institució dissolta, i amb extinció de l'adscripció funcional del personal de l'Institut Metropolità del Taxi que estigués en el seu moment en aquesta situació, el qual es reincorporarà a l'Entitat Metropolitana del Transport.

Disposició Final.

L'Institut Metropolità del Taxi iniciarà les seves activitats quan quedi degudament constituït.


Aprovat pel Consell Metropolità de l'EMT
en sessió de data 25 de febrer de 1993


Incorporada la modificació aprovada pel Consell Metropolità de l'EMT
en sessió de data 15 de juliol de 1993

EL SECRETARI GENERAL

(*) Text consolidat  (no té validesa jurídica).