Tasca de govern

L'IMET té com a funció la gestió del servei de taxi i VTC de caràcter urbà a l'àrea metropolitana de Barcelona, mitjançant l'establiment de les normes de prestació d'aquests serveis de transport. 

L'equip de govern de l'IMET es constitueix a l'inici de cada nou mandat, després de les eleccions municipals, i la seva gestió té una durada de quatre anys. 

Grups d'interès de l'IMET

Els lobbies que interactuen amb l'IMET han d'aparèixer al registre de grups d'interès de l'AMB

Codi de conducta dels grups d'interès
Atès que l'AMB s'ha adherit al registre de grups d'interès de Catalunya, el codi de conducta aplicable serà el comú que han de complir les persones físiques o jurídiques que vulguin inscriure's en el registre esmentat, previst en l'article 18 del Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.