VTC

Nova autorització VTC de caràcter urbà

AVÍS! Termini de presentació de sol·licituds tancat!

D'acord amb el Decret Llei 9/2022, de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor, per poder obtenir l'autorització VTC de caràcter urbà de l'àrea metropolitana de Barcelona haurà de seguir els següents passos: 
 1. Descarregar i omplir el formulari per a la sol·licitud d'autorització VTC de caràcter urbà
 2. Enviar una instància de sol·licitud d'autorització VTC de caràcter urbà, a la qual cal adjuntar l'anterior formulari complimentat i la següent documentació:
 • Si és persona física:
  • Còpia del DNI/NIE del titular
  • Autorització del titular per presentar aquesta sol·licitud i còpia del DNI/NIE del representant (en cas
   d'actuar amb representant)
 • Si és persona jurídica:
  • Escriptura de constitució de la societat
  • Estatuts socials
  • DNI/NIE del representat legal
  • Còpia de l'anotació en el registre mercantil del representant legal de la societat
 • En tots dos casos, també cal adjuntar:
  • Document de l'última resolució de visat de l'autorització VTC on consti el número d'autorització i la
   matrícula del vehicle
  • Permís de circulació on consti la destinació del vehicle com a lloguer de vehicles amb conductor
  • En cas d'arrendament financer: Contracte signat entre ambdues parts on hi figuri el tipus
   d'arrendament financer
  • Fitxa tècnica del vehicle
  • Certificat de no deutes de la Seguretat Social
  • Certificat tributari de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries (AEAT)
L'acreditació dels apartats a), b) i g) de l'article 4 i el 4.2 del Decret Llei 9/2022, de 5 de juliol, seran comprovats d'ofici per aquesta administració. 

Consultes i atenció al públic

Per a consultes enviar un mail a: infovtc@amb.cat

Atenció al públic:

De 9:00 a 13:00 hores amb cita prèvia, que s'haurà de sol·licitar al 93 223 51 51

Declaració responsable