Notas de prensa

El Ple de l'AMB aprova definitivament la norma reglamentària que estableixi les condicions d'explotació de les VTC

Ple de l'AMB del 21.05.2019

| Subject: Regulations

El VTC que vulgui fer serveis urbans a l'àrea metropolitana haurà de complir el nou Reglament.

El ple del Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat avui, definitivament, el Reglament que estableix les condicions d'explotació de les autoritzacions de vehicles turisme de lloguer amb conductor de fins a nou places, els serveis dels quals circulen en el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona.

El Reglament aprovat avui parteix del Reial decret llei 13/2018, de 28 de setembre, que va modificar la LOTT en matèria de l'arrendament de vehicles amb conductor (VTC) i va habilitar les comunitats autònomes i els ens locals per establir les condicions d'explotació d'aquests vehicles en els serveis amb origen i destinació en els seus territoris. Així mateix, s'ajusta al Decret llei 4/2019 de la Generalitat de Catalunya de mesures urgents en relació amb aquest tipus de transport.

La norma reglamentària de l'AMB recull parcialment els suggeriments i les observacions que van presentar les parts interessades i s'aplicarà durant els períodes de vigència de les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor determinats en el RDL 13/2018 —entre un mínim de quatre i un màxim de sis anys. Durant aquest temps, els titulars d'autoritzacions VTC que vulguin prestar serveis urbans a l'àrea metropolitana de Barcelona hauran de complir amb els requisits de la normativa de l'AMB. En aquest sentit, el Reglament atorga les competències necessàries a l'Institut Metropolità del Taxi (IMET), com a ens autònom de l'AMB, per fer complir aquesta reglamentació.

Per controlar el compliment del Reglament, l'IMET tindrà accés directe als registres del Ministeri de Foment i, si escau, al de la Generalitat, on s'hauran de registrar tots els serveis dels VTC des de la precontractació fins a la finalització del servei.

Pel que fa a les condicions d'explotació, un servei VTC s'haurà de concertar amb una antelació mínima de seixanta minuts, entre la contractació i la prestació efectiva del servei.

La normativa prohibeix als vehicles adscrits a aquest tipus d'autoritzacions circular per les vies públiques per buscar clients o propiciar la captació de viatgers que no ho hagin contractat prèviament; així, quan finalitzin un servei i no en tinguin un altre de contractat, hauran d'estacionar-se fora de la via pública. 

El conductor d'un VTC que circuli per les vies de l'àrea metropolitana de Barcelona sense passatgers ha de justificar que té un servei en el registre de serveis o, si escau, que es dirigeix al seu lloc d'estacionament.

Tampoc estarà permesa la implantació o la pràctica de la geolocalització, que fa possible als clients posicionar els vehicles abans de la contractació.

Els conductors o titulars dels VTC han d'atendre els requeriments del servei d'inspecció corresponents per a la inspecció del vehicle i de la documentació vinculada a l'activitat.

El Reglament entrarà en vigor 30 dies després que es publiqui al BOPB i al DOGC.