Mesa de contractació

Composició 
  • President/a: Cap del servei de l'Àrea Tècnica  
  • Vocal 1: Tècnic responsable de l'objecte a contractar
  • Vocal 2: Interventor delegat de l'IMET
  • Vocal 3: Secretari/a delegat de l'IMET
  • Secretari/a: Responsable de contractació de l'IMET
A les actes publicades al perfil del contractant de la plataforma de la Generalitat de Catalunya s'indica el nom dels membres de la mesa o del personal que els substitueix.