Expediente 74/21

Tipo:
Contratos menores
Objeto del contrato:
Lectura i enviament d'informació d'una mostra de taxímetres, a l'IMET mitjaçant sistema Prima
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
4.322,38€
Empresa adjudicataria:
INTERFACOM S.A.U.
Enlaces relacionados