Web Content Display

Public contracting

En compliment dels articles 13.4, 11.1 f), 8.1 h), 13.1 d), 13.1 g), 8.1 c) 13.1 h) i 13.1 l) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen els contractes formalitzats per l'IMET en matèria de gestió pública, publicitat, estudis i dictàmens, criteris interpretatius i plecs de clàusules administratives generals.

Resolucions dels recursos en matèria de contractació

No s'han dictat resolucions de recursos especials, qüestions de nul·litat ni resolucions judicials definitives en relació amb l'activitat contractual de l'IMET.