Visualització del contingut web

Contractació pública

En compliment dels articles 13.4, 11.1 f), 8.1 h), 13.1 d), 13.1 g), 8.1 c) 13.1 h) i 13.1 l) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen els contractes formalitzats per l'IMET en matèria de gestió pública, publicitat, estudis i dictàmens, criteris interpretatius i plecs de clàusules administratives generals.

Resolucions dels recursos en matèria de contractació

L'IMET no disposa de resolucions de recursos especials, de les qüestions de nul·litat ni de resolucions judicials definitives en matèria de contractació.