Instàncies

La instància genèrica és una sol·licitud escrita presentada per una persona física o jurídica a l'Institut Metropolità del Taxi. És un element bàsic per iniciar un tràmit o gestió que, sovint, ha d'anar acompanyada de documentació específica. 

Quan es presenti una instància genèrica en nom d'una tercera persona, aquesta haurà de portar adjunt el document de representació.