Modificació del Reglament Metropolità del Taxi

| Tema: Normativa

Per incloure l'app de peticions a mà alçada digital i l'obligatorietat del mòdul apagat en la recollida de la tarifa 3

Taxistes AMB

S'ha aprovat definitivament la modificació dels articles 28, 37, 39 i la norma complementària VI del Reglament Metropolità del Taxi.

A l'article 28, dels elements obligatoris en els taxis, es modifica l'apartat e, de forma que queda redactat de la següent manera: "Sistema de localització del vehicle que en permeti la connexió amb el centre d'emergències de Catalunya (112), així com la concertació digital del servei".

També s'incorpora un nou apartat h) que contempla com a element obligatori el "dispositiu mòbil per poder realitzar la concertació digital del servei, a través de l'aplicació APP de petició a mà alçada digital".

Al nou redactat de l'article 37.4, de la prestació del servei, s'estableix que "en els serveis contractats amb la tarifa del preu tancat, el conductor que accepti el servei assignat, s'entendrà en situació de lliure i, per tant, obligat a realitzar el servei. En els serveis contractats i quan la tarifa així ho permeti, el taxista haurà de circular amb el mòdul apagat quan es dirigeixi al punt de recollida de l'usuari".

A l'article 39 s'incorpora un nou apartat e), que afegeix una nova manera d'inici de la prestació del servei "a requeriment d'usuaris mitjançant l'aplicació APP de petició a mà alçada digital".

Finalment, a la norma complementària VI, sobre les aplicacions, s'inclou el següent apartat 2: "Els conductors de taxi hauran de tenir disponible en els seus dispositius mòbils l'aplicació APP de petició a mà alçada digital, per tal de poder assignar-los els serveis contractats a través de la mateixa". En aquesta norma complementària s'afegeix un nou apartat 3 que estableix que "a efectes sancionadors, la disponibilitat de les aplicacions esmentades s'entendrà com a documentació necessària en el vehicle, previst a l'article 30 del Reglament Metropolità del Taxi".

Podeu consultar a l'enllaç adjunt la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).