Vehículos autorizados

El vehículo que pretenda obtener una licencia de taxi tendrá que ser uno de los modelos y variantes autorizados por el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) para la prestación del servicio. 

Vehículos autorizados para taxi

Corresponde al IMET autorizar, dentro de los diferentes modelos y variantes de vehículos homologados por las diferentes marcas, los que considere aptos para la prestación del servicio conforme a lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley del Taxi y a la Norma Complementaria IV.

Sol·licitud d'un nou model, variant o versió de motorització de vehicle

Conforme al que estableixen els articles 20 i 24.1 c) de la Llei 19/2003, de 4 juliol, del taxi, correspon a l’IMET determinar les condicions exigibles als vehicles aplicats a les llicències metropolitanes de taxi de l’AMB. Aquestes condicions es troben recollides a la Norma Complementària IV del Reglament Metropolità del Taxi.

Només es podran aplicar a les llicències metropolitanes de taxi els models, variants i versions de motorització de vehicles que prèviament hagin estat autoritzats per l’IMET. Podran sol·licitar l’autorització d’un nou model de vehicle, variant o versió de motorització el fabricant del vehicle, l’empresa transformadora de vehicles per al transport de persones amb mobilitat reduïda (PMR) i el titular o adquirent d’una llicència de taxi de l’AMB.

 • Com sol·licitar un nou model, variant o versió de motorització d’un vehicle?

  Per tal de sol·licitar l’autorització d’un nou model, variant o versió de motorització per al servei de taxi de l’AMB, el taxista, fabricant o empresa transformadora a PMR, haurà de seguir el procediment següent:

  - Contactar amb els serveis tècnics de l’IMET mitjançant el correu areatecnicaimet@amb.cat per tal de concertar una visita a la seu de l’IMET on s’haurà de portar el vehicle objecte d’autorització per tal de que sigui avaluat.

  - Preparar la documentació següent en format electrònic:

  • Formulari de sol·licitud degudament complimentat per a cada nou model, variant o versió de motorització d’un vehicle. 
  • Documentació que es detalla en el dit formulari, segons si és nou model, nova variant o nova versió de motorització.
  • Comprovant de pagament la taxa corresponent d’acord amb l’Ordenança Fiscal III.
  Autorització d’un nou model vehicle. 1.000€

  Autorització d’una nova variant de vehicle prèviament

  autoritzat.

  500€

  Autorització d’un nou model o variant d’un vehicle

  elèctric 100% o adaptat a PMR.

  0€

  Autorització d’una nova motorització d’un model o

  variant prèviament autoritzat.

  0€

   

  • Enviar tota la documentació anterior mitjançant l’ús d’una instancia genèrica dirigida a la Gerència de l’IMET. Instància. 
 • Normativa aplicable

  NC IV

  Procediment administratiu vehicles

  OF III

 • Resposta de l’administració

  En cas d’autorització del vehicle es notificarà al sol·licitant l’autorització del nou model, variant o versió de motorització i aquest apareixerà publicat al llistat de vehicles autoritzats per l’IMET.

  El termini màxim per resoldre és de 3 mesos i el sentit del silenci és denegatori.

Procedimiento para cambiar un vehículo

El titular de una licencia puede sustituir su vehículo por otro que cumpla con las normas establecidas. Para poder realizar esta sustitución, debe dar de baja el vehículo que desea sustituir y comunicar y presentar el nuevo en un plazo máximo de treinta días naturales a partir de la baja del anterior. Los vehículos sustitutos pueden ser nuevos o de segunda mano, siempre teniendo en cuenta que deben ser más nuevos que el que sustituyen. 

¿Cómo dar de alta o de baja un vehículo?