Authorised vehicles

Conforme al que estableixen els articles 20 i 24.1 c) de la Llei 19/2003, de 4 juliol, del taxi, correspon a l’IMET determinar les condicions exigibles als vehicles aplicats a les llicències metropolitanes de taxi de l’AMB. Aquestes condicions es troben recollides a la Norma Complementària IV del Reglament Metropolità del Taxi.

Només es podran aplicar a les llicències metropolitanes de taxi els models, variants i versions de motorització de vehicles que prèviament hagin estat autoritzats per l’IMET.

Vehicles autoritzats per a taxi

Correspon a l’IMET autoritzar, dins dels diferents models i variants de vehicles homologats per les diferents marques, els que consideri aptes per a la prestació del servei conforme allò previst a l’article 20.1 de la Llei del Taxi i a la Norma Complementària IV.

Sol·licitud d'un nou model, variant o versió de motorització de vehicle

Podran sol·licitar l’autorització d’un nou model de vehicle, variant o versió de motorització el fabricant del vehicle, l’empresa transformadora de vehicles per al transport de persones amb mobilitat reduïda (PMR) i el titular o adquirent d’una llicència de taxi de l’AMB.

Procediment per canviar de vehicle

El titular d'una llicència pot substituir el seu vehicle per un altre que compleixi les normes establertes. Per poder realitzar aquesta substitució, ha de donar de baixa el vehicle registrat i comunicar i donar d'alta el nou en un termini màxim de trenta dies naturals des de la baixa de l'anterior. Els vehicles substituts poden ser nous o de segona mà, sempre tenint en compte que han de ser més nous que el que substitueixen.

Com donar d'alta o de baixa un vehicle?