Nova normativa per a la contractació de nous conductors i conductores

Tornar

| Tema: Normativa

Requisits

A partir d'avui, 6 d'octubre, ha  quedat derogada la Norma complementària V del Reglament metropolità del taxi que prohibia la contractació d'assalariats.

Des d'aquest moment, qualsevol titular de llicència pot contractar un assalariat. Abans, però, s'haurà de complir una sèrie de requisits entre els quals destaca:

Necessitat d'espais per garantir el canvi de torn

  • Els titulars amb una o dos llicències han d'acreditar l'existència d'un pàrquing amb títol de propietat o arrendament on guardar el vehicle i fer el canvi de torn.
  • Els titulars amb tres a sis llicències han d'acreditar l'existència d'un pàrquing amb espai per fer el canvi de torn, el qual ha de disposar d'un petit vestuari pels treballadors i accés a lavabos, així com un contracte de neteja dels vehicles si aquesta no és possible fer-la en el lloc de treball.
  • A partir de set llicències s'haurà d'acreditar tenir un local, on es faci el canvi de torn, amb vestuaris per als treballadors, lavabos, llocs de neteja de vehicles, així com espai per a petites reparacions.

Documentació requerida


A més del local, els titulars que vulguin explotar les seves llicències amb assalariats o familiars hauran de presentar:

  • Un Pla de control horari dels treballadors (valida una declaració jurada, inicialment)
  • Un Pla de riscos laborals (mútues)
  • Un certificat d'estar al corrent de les seves obligacions fiscals, laborals i socials (Seguretat Social i Hisenda)
Altres

Per poder fer l'alta, tant el titular com els conductors assalariats i familiars, han d'estar al corrent del pagament de multes fermes en via administrativa per infraccions comeses per contravenir les normes del Reglament metropolità del taxi. 

Tramitació

A partir d'aquesta norma, per a la primera contractació s'haurà de demanar cita prèvia a l'IMET.

El dia de la cita s'ha de presentar:

En el cas de les persones físiques o jurídiques amb tres o més llicències, l'alta s'haurà de fer mitjançant la seu electrònica del portal web de l'IMET, un cop hagin certificat estar al corrent del pagament de multes, tant el titular com l'assalariat i/o familiar al qual es vulgui donar d'alta. La resta de documentació serà requerida en una revisió.


Enllaços:

Sol·licitud de cita prèvia

Sol·licitud a l'IMET d'alta de conductor

BOP, 5 d'octubre de 2020