Expedient 106/18

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Determinació índex qualitat servei de taxi de l'AMB
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
14.062,50 €
Empresa adjudicatària:
FRACCTAL
Enllaços relacionats