Expedient 93/2019

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Informe aspectes tècnics que es deriven de l'aplicació a l'AMB del DL 4/2019 pel que fa a les condicions d'explotació del servei.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
10.587,50
Empresa adjudicatària:
CIMNE
Enllaços relacionats