Inventari

Relació de béns patrimonials materials i inmaterials de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET)

Inventari de béns i drets (xlsx)
Inventari de béns i drets (PDF)