Codi ètic

El taxista ha de desenvolupar la seva activitat tot prestant atenció a un protocol d'actuació per oferir un servei de qualitat, però també per treballar amb unes garanties de seguretat, tant des del punt de vista personal com professional.

Aquests elements que formen el decàleg professional estan relacionats amb la manera de prestar el servei, amb la manera de tractar el vehicle, amb la relació que s'estableix amb el client, amb les mesures de seguretat que s'adopten a l'hora d'exercir l'activitat i, com és obvi, amb el respecte rigorós de la normativa que regula el servei.

Recordeu!

 •  Abans de començar el servei reviseu el correcte funcionament dels aparells i equipaments del vostre taxi (taxímetre, impressora, mòdul...)
 • Doneu la benvinguda i acomiadeu el vostre client sempre amb correcció. En servei normal i amb el taxi lliure heu d'estacionar preferentment a les parades.
 • Avanceu-vos a estendre el rebut del taxi imprès després d'un servei, abans que l'usuari us el demani.
 • Recordeu que s'ha de transportar gratuïtament el gos pigall o altres gossos d'assistència a persones amb problemes de mobilitat reduïda.
 • Ateneu les demandes dels usuaris quan aquests requereixin encendre o apagar els sistemes de climatització o posar en funcionament el sistema d'aire condicionat.
 • No podeu admetre passatge a menys de 50 m d'una parada.
 • Respecteu el codi ètic no escrit de les bones maneres, marca d'identitat del taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Respecteu el torn d'encotxament de les parades tenint en compte l'ordre de preferència dels usuaris.
 • No avanceu mai un company que estigui lliure. Si, sense adonar-vos-en, ocorre aquesta circumstància, procureu desviar-vos o cedir el pas al més aviat possible.
 • Doneu suport en tot moment als companys que es puguin trobar en qualsevol dificultat.
 • Porteu sempre la llicència, el llibre d'inspecció, juntament amb la documentació del vehicle i el rebut que garanteix el pagament de la pòlissa d'assegurança del vostre taxi.
 • Teniu cura de la vostra imatge personal: el taxista acudeix al seu lloc de treball i des del seu taxi trasllada la seva imatge professional.
 • Està prohibida la prestació del servei amb samarretes o pantalons esportius curts, o amb un calçat que pugui suposar un problema per a la seguretat vial durant la conducció.