Taxes any 2020

Les persones que accedeixen a l'activitat del taxi i a la titularitat de la llicència estan en l'obligació del pagament d'una taxa única que cobreix tot el període d'explotació de la llicència de taxi. A banda, l'IMET estableix taxes anuals i concretes per presentació als exàmens per tal d'obtenir la credencial de taxista, per portar publicitat en el vehicle taxi i per als fabricants de cotxes per autoritzar un model de vehicle per a taxi.

Les taxes establertes per al 2020 s'han mantingut per al 2021. 

Per adquisició i explotació de llicència

Taxa unitària vinculada a la prestació del servei i activitats vinculades a l'adquisició i a l'ús d'una llicència.
 • Any 2020
  Entre vius general 3.355,00 euros
  Entre vius familiars 1r grau 678,00 euros
  Mortis causa 808,00 euros

Puja

Exàmens

Per a convocatòries de la prova escrita i l'examen per obtenir la credencial de taxista
 • Inscripció als exàmens

  Inscripció a proves teòriques
  (2 primeres convocatòries consecutives)

  121,00 euros

  Inscripció a les convocatòries següents i a la prova prèvia de l'examen d'idioma català o castellà

  40,00

 • Quotes especials

  Per a persones aturades de més de 45 anys.

  Han d'estar inscrites a l'INEM per un període superior a un any i han d'haver esgotat la prestació d'atur.

  Inscripció a proves teòriques
  (2 primeres convocatòries consecutives)

  40,00 euros

  Inscripció a les convocatòries següents i a la prova prèvia de l'examen d'idioma català o castellà

  13,00 euros

Puja

Autorització de vehicles per a taxi

Per a autorització d'un model i d'una variant
 • Conceptes

  Autorització per primera vegada d'un model

  3.997,00 euros

  Variant d'un model prèviament autoritzat

  403,00 euros


  (Exempció de pagament per als vehicles que promouen la diversificació energètica (biogàs, gas natural comprimit, gas liquat de petroli, hidrogen, biocombustibles purs, biodièsel, bioetanol en un 100 %).

Puja

Publicitat

L'import de la taxa serà de 4 € per vehicle i per campanya publicitària.

Cada campanya publicitària tindrà una data d'inici i una data de finalització dintre de l'any de vigència d'aquesta ordenança.

S'entendran campanyes publicitàries diferents les que s'exhibeixin en més d'un suport.

Puja