Inventari

Relació de béns patrimonials materials i inmaterials de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET)

Inventari de béns i drets (xlsx)
Inventari de béns i drets (PDF) 
Inventari de vehicles oficials (xlsx)

L'IMET no disposa de béns mobles de valor històric i artístic.