Examen per a obtenir la credencial

Informació per poder participar en la prova d'accés que permet aconseguir la credencial de taxista.

Trobareu en aquesta pàgina tota la informació necessària per fer front a l'examen: normativa, taxes, preparació, estructura i temari de la prova, calendari de les diferents convocatòries i el material d'estudi que s'exigeix. També teniu a la vostra disposició una simulació de l'examen. I, finalment, la consulta de la nota del vostre examen. 

Normativa

Inscripció

No s'admetrà la inscripció a l'examen d'aquelles persones que:
 • Hagin estat suplantades per altres en alguna convocatòria, durant un període de tres anys.
 • N'hagin suplantat d'altres en alguna convocatòria, durant un termini de tres anys.
 • Si ja disposava de la credencial, es denunciarà al Departament de Sancions per si fos motiu de revocació de la credencial o qualsevol altra sanció econòmica.
 • Hagin presentat un carnet de conduir B fals, durant un període de tres anys.
 • Es trobin complint suspensió del permís de conducció B.
 • Accés a l'aula d'exàmen
  No s'admetrà l'accés a l'examen a aquelles persones que:
  • No hagin estat convocades en aquella data i hora.
  • No portin la documentació original acreditativa.
  • Portin telèfon mòbil, auriculars, “orelleres” o qualsevol altre aparell de comunicació externa o que pugui ser utilitzat com a emmagatzematge d'’informació per a la resolució de les preguntes de l’'examen.
  • Tinguin pendent presentar alguna documentació imprescindible per fer l’'examen.
  • No hagin fet efectiu el pagament de la taxa.
  • Aquells aspirants que es presentin a l'’examen amb vestimenta inadequada (xancletes, pantalons curts, samarretes de tirants...).
  • Aquells que presentin signes evidents d’'estar sota els efectes de begudes alcohòliques o altres substàncies estupefaents.
  • ​Els que es presentin amb un retard superior a 15 minuts.
 • Motiu d'expulsió de l'examen
  Seran expulsats de l'aula:
  • Els aspirants que copiïn de qualsevol manera.
  • Els que parlin amb altres aspirants un cop començat l’'examen.
  • Els que, amb la seva actitud, impedeixin el normal funcionament de l’'examen.
  • Els que portin informació no permesa en qualsevol mena de suport malgrat que no es tingui la certesa de la seva utilització.
 • Correcció i revisió de l'examen

  En cas de vulneració de les normes de l'examen, no es corregirà la prova. D'altra banda, l'aspirant pot demanar la revisió de la prova.

  Motius de no-correcció

  • Quan els aspirants no hagin entregat tots els fulls de l’'examen, tant de les respostes com de les preguntes.

  • Quan es comprovi, amb posterioritat, que, per qualsevol mitjà, els aspirants hagin copiat les respostes.

  Revisions i terminis

  1. Aquells aspirants que vulguin revisar el seu examen ho hauran de sol·licitar per escrit en el termini de 3 dies hàbils des de la data de publicació dels resultats al web de l'IMET, especificant en concret la pregunta que desitgen revisar.
  2. El Tribunal Qualificador d'Exàmens per a l'obtenció de la credencial de taxista, format segons estableix l'acord del Consell d'Administració de data 13 de juliol de 2017, respondrà de la pertinència o no de la revisió sol·licitada. En cas afirmatiu,  es donarà dia i hora per realitzar la dita revisió.
 • No-presentació a l'examen

  Els justificants de les persones no presentades a l’'examen s'hauran de presentar:

  • A les oficines de l'’IMET en les 48 hores següents al dia de l'’examen.

  • Causes justificades: malaltia i deures públics inexcusables (assistència a judicis i altres obligacions oficials inajornables).

Puja

Taxes d'examen

Quotes generals


Inscripció a proves teòriques (2 primeres convocatòries consecutives)

 121,00 €

Inscripció a la convocatòria següent

  40,00 €Quotes especials


Les quotes especials s'apliquen a persones aturades més grans de 45 anys inscrites a les oficines de l'INEM per un termini superior a 1 any (de forma continuada) i que han esgotat la prestació d'atur:


Inscripció a proves teòriques (2 primeres convocatòries consecutives)

 40,00 €

Inscripció a la convocatòria següent

 13,00  €

Puja

Preparació i presentació a l'examen

Les persones interessades a obtenir la credencial d'aptitud de taxista han inscriure's a les proves teòriques i pràctiques que l'IMET convoca anualment en èpoques diferents de l'any. Ho poden fer a través de les escoles de taxi on, de manera voluntària, poden seguir un període de formació o bé presentar-s'hi per lliure.

 • Preparació mitjançant les escoles de taxi

  A l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha diverses escoles de taxi on es preparen a les persones interessades a obtenir la credencial de taxista. Aquestes mateixes escoles són les que s'encarreguen d'inscriure el seu alumnat a les proves d'accés convocades per  l'IMET. Són aquestes mateixes escoles les que també realitzen les gestions oportunes davant de l'IMET, com ara el pagament de les taxes d'examen.

  Podeu consultar la relació d'escoles situades a l'àrea metropolitana seguint l'enllaç següent:

  Escoles de taxi

 • Presentació per lliure

  L'IMET dóna l'opció d'inscriure's a l'examen de manera lliure. La persona interessada ha d'aportar la documentació següent a la seu de l'IMET:

  • Sol·licitud d'inscripció emplenada
  • Original i fotocòpia del DNI
  • Original i fotocòpia del carnet de conducció B (1 any d'antiguitat en el moment de la inscripció) o superior.
  • Original i fotocòpia (en el supòsit de Carnet B) de l'informe psicofísic de segon grup. 
  D'altra banda, cal liquidar la taxa d'inscripció vigent.

  Servei Català de Trànsit (SCT)


  Dirección General de Tráfico (DGT)

Puja

Estructura i temari

L'examen per obtenir la credencial de taxista s'estructura en dos blocs. El primer fa referència a la normativa aplicable al servei de taxi, i el segon, compost de dues parts, engloba tot el que l'aspirant a taxista ha de saber i dominar sobre el territori metropolità.

La prova dels dos blocs es fa a través d'un examen informatitzat i individualitzat per a cada persona que vol accedir al taxi.

Puja

Calendari d'exàmens 2020

Període d'inscripció

Dates d'examen

Del 16 al 18 de setembre
Del 5 d'octubre al 9 d'octubre
Del 9 a l'11 de novembre
Del 30 de novembre al 4 de desembre

A causa de l'estat d'alarma decretat per la COVID-19, les convocatòries d'exàmens programades per als mesos de febrer a juliol han estat anull·lades. 
 • Reglamentació

  Els resultats dels blocs aprovats es respectaran només durant tres convocatòries consecutives. La no-presentació injustificada o la no-inscripció a aquestes convocatòries comptaran a efectes del còmput global.

  L'abonament de la taxa de 121,00 euros dóna dret a dues convocatòries consecutives. Un cop esgotades les dues sense haver aprovat o sense haver-s'hi presentat s'haurà d'abonar una nova taxa de 40,00 euros per a la convocatòria següent.

  El justificant de la taxa abonada s'haurà de presentar (personalment o a través de l'escola en què es realitzi el curs) a les oficines de l'IMET en el moment de realitzar la inscripció. Cada convocatòria disposa d'un període d'inscripcions. No es realitzarà cap inscripció fora dels terminis establerts.

  Els aturats de més de 45 anys que faci més d'un any que es troben a l'atur i que hagin esgotat la prestació d'atur només abonaran un terç de l'import de les taxes. Per tenir dret a aquesta bonificació s'haurà de presentar el certificat de l'INEM en el moment de realitzar la inscripció.

Puja