Requisits per ser taxista

Per poder prestar el servei de taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona és necessari estar en possessió de la credencial professional de taxista atorgada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona - Institut Metropolità del Taxi.

Per obtenir-la cal superar una prova teòrica i pràctica que es convoca en diverses èpoques de l'any.

La persona interessada ha d'aportar els documents següents: :

  • Original i fotocòpia del DNI o NIE
  • Original i fotocòpia del carnet de conducció B (amb un any d'antiguitat en el moment de la inscripció) o carnet superior en vigor.
  • En cas de disposar del carnet de conduir B, s'haurà d'acompanyar d'un INFORME PSICOFÍSIC (original i fotocòpia) expedit per un Centre de Reconeixement de Conductor acreditat pel Servei Català de Trànsit, on s'indicarà que l'interessat/da compleix les condicions psicofísiques del GRUP 2 del Reglament General de Conductors. Aquest informe haurà de tenir el seguell del centre que l'expedeixi.
  • EN EL CERTIFICAT PSICOFÍSIC HAURÀ DE CONSTAR EL CODI DEL CENTRE
Es recorda que per poder-se inscriure a l'examen ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR ELS REQUISITS DEMANATS, i que únicament es permetrà realitzar la inscripció a les persones que aportin TOTA la documentació necessària.

Si l'aspirant procedeix d'un país amb un idioma diferent als oficials a Catalunya haurà de presentar: 

  • Original i fotocòpia de la certificació lingüística B1 (MECR) d'un del dos idiomes oficials a Catalunya,  i
  • Original  i fotocòpia de la certificació lingüística A2 (MECR) de l'altre idioma oficial a Catalunya

Si l'aspirant procedeix d'un país amb idioma espanyol, haurà de presentar: 

  • Original  i fotocòpia de la certificació lingüística A2 (MECR) de català

(*) Queden exempts d'aquesta prova els aspirants d’'origen estranger que tinguin atorgada la nacionalitat espanyola i tots aquells que puguin acreditar el nivell exigit amb un títol oficial.