Taxi

VTC

Normativa que regula el sector

La Llei del taxi i el Reglament metropolità del taxi són les dues normes que regulen el sector del taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona.

La Llei del taxi va ser aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya en la sessió del 25 de juny de 2003 i va ser publicada posteriorment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 3926, de 16 de juliol de 2003. Aquesta Llei recull la regulació global de l'activitat del taxi a tot Catalunya i, a la vegada, permet el desenvolupament d'un reglament adaptable a les diverses realitats territorials.

El Reglament metropolità del taxi que s'aplica a l'àrea metropolitana de Barcelona va ser aprovat el 22 de juliol de 2004 pel Consell Metropolità de l'antiga Entitat Metropolitana del Transport (EMT). Aquest Reglament és d'aplicació en l'àmbit de l'àrea d'influència dels 37 municipis de l'AMB, incloses Les Botigues de Sitges. Defineix els principis i les normes generals i bàsiques per a l'exercici de l'activitat del taxi en aquest territori.