Titulars i conductors del servei de taxi

Per ser conductor del servei de taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha de disposar de la credencial professional d'aptitud de taxista amb la qual es pot exercir l'activitat sent titular de llicència o conductor assalariat.

Per ser titular d'una llicència s'han de complir les exigències de l'article 16.1 del Reglament metropolità del taxi.


El conductor assalariat o el familiar col·laborador ha d'estar en possessió del certificat de la Generalitat de Catalunya, la credencial de taxista i estar contractat conformement a la normativa laboral, donat d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

Obtenir la credencial de taxista 

Altes i baixes de conductors

Les altes i les baixes dels conductors taxistes s'han de comunicar a l'IMET: 

Donar d'alta un conductor

Donar de baixa un conductor

Comunicar incapacitat laboral transitòria

Altres tràmits relacionats amb els conductors