Verificació documents oficials IMET

Servei electrònic de verificació de documents oficials emesos per l'IMET amb sistema de codi segur.

Tema: 

Administració IMET

Subtema:

Verificar documents oficials de l'IMET

Responsable IMET:

Direcció de serveis

Informació prèvia

Aquest servei electrònic permet verificar l'autenticitat i integritat d'un document en suport paper, emès per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET), mitjançant el sistema de codi segur de verificació que es troba imprès en el mateix.

Si el document és vàlid se li oferirà, a més, la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.

Tràmit en línia

L'interessat pot verificar, electrònicament, l'autenticitat i integritat del seu document amb la introducció del codi segur de verificació imprès en el mateix document.

Accedir al servei de verificació de documents de l'IMET