Estructura organitzativa

L'IMET s'organitza en diferents àrees, d'acord amb les necessitats que presenten el servei de taxi de l'àrea metropolitana i les autoritzacions VTC de caràcter urbà.

Equip directiu

L'equip directiu de l'IMET es composa per la gerent i la directora de Serveis Tècnics. 

- GerentMaria Teresa Carrillo Palacín

Publicació al BOPB del seu nomenament provisional pel Consell d’Administració de l’Institut Metropolità del Taxi.

- Directora de Serveis Tècnics: Verónica Fortes Villaseca. 

Publicació al BOPB del seu nomenament provisional pel Consell d’Administració de l’Institut Metropolità del Taxi.

Els llocs de treball caràcter directiu de l'IMET estan coberts, provisionalment, per personal eventual, segons estableix l'acord del Consell Metropolità de 31 de juliol del 2019 i, d'acord amb l'article 123 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el cessament del personal eventual no genera, en cap cas, dret a indemnització.

Responsables d'òrgans administratius
Àrees i serveis de l'IMET

Organigrama desembre 2022.

 

Departament  Funcions 
Informació al públic Atenció al taxista i a l'usuari del servei de taxi.
Oficina tècnica  Elaboració i avaluació de projectes d'interès per al servei.
Autorització de vehicles per a taxi.
Transferències Gestió dels tràmits derivats de la transmissió d'una llicència.
Formació  Preparació de les proves d'accés a l'activitat del taxi i atenció al futur taxista.
Sancions i denúncies Recepció i tramitació de denúncies d'usuaris en relació amb el servei del taxi.
Mobilitat sostenible Promoció del canvi d'hàbits en el taxi i aprofitament dels avenços tecnològics i les pràctiques que impulsen la mobilitat sostenible, la seguretat i el respecte al medi ambient.
Inspecció de taxis  Vigilància del funcionament del servei de taxi i de VTC de caràcter urbà a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Premsa i comunicació  Relació amb els mitjans de comunicació.
Representació i gestió dels canals de comunicació de l'IMET.
Intervenció i comptabilitat Gestió econòmica i financera de l'IMET.