Ampliat en 2 anys el període d'antiguitat màxima dels taxis

Tornar

| Tema: Normativa

Per als vehicles que l'han assolit durant l'any 2020 o l'assoleixen durant el 2021

Taxi a la parada


S'ha aprovat definitivament la modificació de la Disposició Transitòria Novena del Reglament Metropolità del Taxi, que contempla l'ampliació de l'antiguitat màxima dels vehicles que la compleixen durant el 2020 i 2021. El text ara queda redactat de la forma següent:

"Ampliar en dos anys el període d'antiguitat màxima dels vehicles establert a l'article 27.6 d'aquest Reglament. Aquesta ampliació serà d'aplicació als vehicles que compleixen les antiguitats màximes establertes durant els anys 2020 i 2021, amb excepció dels vehicles de segona mà que s'apliquin a una llicència i els que es transmetin conjuntament, els quals l'ampliació del període d'antiguitat es limita a un any, i sense perjudici de l'aplicació d'altres normatives que en matèria de circulació i vehicles siguin de major rang. Aquesta norma entrarà en vigor amb efectes retroactius des del 14 de març de 2020".

Podeu consultar el document d'aprovació definitiva publicat al BOPB.