Autorització VTC de caràcter urbà

Canvi de vehicle associat a una autorització VTC de caràcter urbà

Qualsevol canvi o incidència que pateixi el vehicle associat a una autorització VTC de caràcter urbà haurà de comunicar-se a l'IMET mitjançant l'enviament d'una instància genèrica a la qual cal adjuntar: 

  • El permís de circulació del vehicle.
  • La fitxa tècnica.
  • L’assegurança del vehicle i el rebut de pagament.
  • Qualsevol altre document que es consideri necessari per acreditar el compliment de la normativa aplicable vigent.


IMPORTANT! Amb independència de les gestions que realitzeu al Servei de Transports de la Generalitat de Catalunya, totes les incidències relacionades amb l’autorització VTC urbana han de ser comunicades a l’IMET com a Administració competent per autoritzar i gestionar l’esmentada autorització. És necessari per tal de comprovar el compliment de la normativa i dur a terme el seguiment i control corresponents. 

Consultes i atenció al públic

Per a consultes relacionades amb l'estat de la sol·licitud d'una autorització VTC de caràcter urbà, envieu un correu electrònic a: infovtc@amb.cat 

AVÍS! No es facilitarà informació telefònica sobre l'estat d'una sanció a un VTC. Per obtenir-la, cal que demaneu cita prèvia presencial.

Declaració responsable

Per a la prestació de serveis urbans de VTC a l'AMB.