Autorización VTC de carácter urbano

Per a consultes relacionades amb l'estat d'una gestió relacionada amb l'autorització VTC de caràcter urbà, envieu un correu electrònic a: infovtc@amb.cat 

AVÍS! No es facilitarà informació telefònica sobre l'estat d'una sanció a un VTC. Per obtenir-la, cal que demaneu cita prèvia presencial.

IMPORTANT! Amb independència de les gestions que realitzeu al Servei de Transports de la Generalitat de Catalunya, totes les incidències relacionades amb l’autorització VTC urbana han de ser comunicades a l’IMET com a Administració competent per autoritzar i gestionar l’esmentada autorització. És necessari per tal de comprovar el compliment de la normativa i dur a terme el seguiment i control corresponents. 

Cambio de vehículo asociado a una autorización VTC de carácter urbano

Cualquier cambio o incidencia que sufra el vehículo asociado a una autorización VTC de carácter urbano tendrá que comunicarse al IMET mediante el envío de una instancia genérica, a la cual deberá adjuntarse:

 • El permiso de circulación del vehículo.
 • La ficha técnica.
 • El seguro del vehículo y el recibo de pago.
 • Cualquier otro documento que se considere necesario para acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable vigente.


¡IMPORTANTE! Con independencia de las gestiones que se realicen en el Servicio de Transportes de la Generalitat de Cataluña, todas las incidencias relacionadas con la autorización VTC urbana tienen que ser comunicadas al IMET como Administración competente para autorizar y gestionar dicha autorización. Es necesario para comprobar el cumplimiento de la normativa y llevar a cabo el seguimiento y control correspondientes.

 • Documentació necessària
  • El permís de circulació del vehicle.
  • La fitxa tècnica.
  • L’assegurança del vehicle i el rebut de pagament.
  • Qualsevol altre document que es consideri necessari per acreditar el compliment de la normativa aplicable vigent.
 • Enviar una instància genèrica

  Per realitzar el tràmit, cal comptar prèviament amb un certificat electrònic que es pot obtenir a l'enllaç següent: IdCAT Mòbil.

  Una vegada obtingut, o si ja disposa d'ell, ha d'enviar una instància genèrica indicant que vol comunicar el canvi de vehicle associat a l'autorització VTC, i adjuntant la documentació detallada a l'apartat anterior. 

 • Resposta de l'administració

  Pendent.