Consells

Durant la prestació del servei, el taxista està obligat a complir les normes que regulen l'activitat del taxi i que estan recollides en el Reglament metropolità del taxi. La imatge, la rendibilitat i la competitivitat del taxi depenen en gran manera del compliment d'aquestes normes i, per això, cal tenir present alguns consells. Preneu-ne nota!

Prestació del servei

L'article 40 del capítol IV del Reglament metropolità del taxi estableix les obligacions del conductor a l'hora de donar un servei.   
 • A l'interior del vehicle

  Recordeu que el taxímetre ha d'estar sempre descobert.

  Porteu en el vehicle aquella documentació que us acredita com a taxista.

  No oblideu renovar el carnet de conduir quan caduqui.

  Vigileu que la indumentària, mentre es realitza el servei, sigui l'adequada a les normes socials.

  Recordeu que està prohibida expressament la prestació del servei amb samarretes o pantalons esportius curts o amb un calçat que pugui suposar un problema per a la seguretat vial durant la conducció.

  Porteu sempre el llibre d'inspecció juntament amb la documentació que us acredita com a professionals del taxi.

Puja

Atenció a l'usuari

Drets dels usuaris
 • Normes bàsiques
  1. Doneu la benvinguda i acomiadeu el vostre client, sempre amb correcció.

  2. Avanceu-vos a estendre el rebut del taxi després d'un servei, abans que l'usuari us el demani. Comproveu si la impressió de les dades del rebut és llegible.

  3. Recordeu que s'ha de transportar gratuïtament el gos pigall o altres gossos d'assistència a persones amb problemes de mobilitat reduïda.

  4. Ateneu les demandes dels usuaris quan aquests requereixin encendre o apagar els sistemes de climatització o el sistema d'aire condicionat.

  5. Truqueu immediatament al Servei d'Objectes Perduts (93 70 70 600 o 902 101 564) si trobeu un objecte oblidat per l'usuari en el taxi.

Puja

Seguretat viària

Encotxar i desencotxar en l'espai correcte és un factor d'ajuda a la circulació i a la seguretat del taxista.

 • Consells bàsics
  1. Atureu el taxi on no generi problemes circulatoris.

  2. Procureu encotxar i desencotxar als xamfrans i no al mig del carrer.

  3. Tingueu present que la revisió metropolitana és una obligació de tot professional taxista i una garantia per al client del taxi. No oblideu de passar-la.

  4. Porteu sempre la documentació que acrediti que teniu l'assegurança del vehicle en vigor.

  5. Conegueu les condicions de seguretat del vostre vehicle.

  6. Eviteu situacions de risc.

  7. Disposeu d'una farmaciola per a primers auxilis.

Puja

Parades

El servei de taxi disposa d'una xarxa de parades en el territori metropolità que cal fer utilitzar de manera racional. 
 • Consells d'ús
  Utilitzeu la xarxa de parades que hi ha a Barcelona i als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona per evitar la despesa irracional de combustible. 

  No deixeu el vostre taxi a la parada de manera que n'impedeixi la normal activitat.

  Les parades de taxi no han estat establertes per ser un estacionament.

  Respecteu l'ordre de preferència dels usuaris en les parades.

Puja