VTC

Nova autorització VTC de caràcter urbà
D'acord amb la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic del 2023, que modifica el Decret Llei 9/2022, de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor, per poder obtenir l'autorització VTC de caràcter urbà de l'àrea metropolitana de Barcelona haurà de seguir els següents passos:
  1. El full d'autoliquidació de la taxa per l'emissió de l'autorització VTC de caràcter urbà (s'ha d'omplir la primera plana i prémer el botó "generar carta de pagament").
  2. Justificant de pagament de la taxa.
AVÍS! Per poder visualitzar correctament el full d'autoliquidació, cal obrir-lo amb l'Adobe Acrobat Reader. Si no teniu el programa instal·lat, podeu descarregar-lo fent clic en aquest enllaç

IMPORTANT per a l'enviament de la instància! Ha d'emplenar el camp "registre d'entrada de la sol·licitud d'autorització VTC de caràcter urbà, presentada entre l'1 i el 30 de setembre de 2022".
  • Si de l'1 al 30 de setembre de 2022 NO va sol·licitar l'autorització VTC de caràcter urbà, haurà de:
  1. Descarregar i omplir el formulari per a la sol·licitud d'autorització VTC de caràcter urbà.
  2. Enviar la instància de sol·licitud d'autorització VTC de caràcter urbà, a la qual cal adjuntar l'anterior formulari complimentat i la següent documentació:

Si és persona física:
- DNI/NIE del titular
- Autorització del titular per presentar aquesta sol·licitud i DNI/NIE del representant (en cas d'actuar amb representant)

Si és persona jurídica:
- Escriptura de constitució de la societat
- Estatuts socials
- DNI/NIE del representat legal
- Anotació en el registre mercantil del representant legal de la societat

En tots dos casos, també cal adjuntar:
- Document de l'última resolució de visat de l'autorització VTC on consti el número d'autorització i la
matrícula del vehicle
- Certificat de no deutes de la Seguretat Social
- Certificat tributari de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries (AEAT)
- Full d'autoliquidació de la taxa
- Comprovant de pagament de la taxa

L'acreditació dels apartats a), b) i g) de l'article 4 i el 4.2 del Decret Llei 9/2022, de 5 de juliol, seran comprovats d'ofici per aquesta administració.

La presentació d'aquesta sol·licitud només es podrà realitzar en el termini d'un mes a comptar des de l'entrada en vigor de la llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic del 2023. 
Consultes i atenció al públic
Per a consultes relacionades amb l'estat de la sol·licitud d'una autorització VTC de caràcter urbà, envieu un correu electrònic a: infovtc@amb.cat 

AVÍS! No es facilitarà informació telefònica sobre l'estat d'una sanció a un VTC. Per obtenir-la, cal que demaneu cita prèvia presencial.
Declaració responsable