Convenis i empreses depenents

Convenis i subvencions
L'IMET no té establerts convenis ni ha atorgat cap subvenció en el darrer any. Tanmateix, per evitar confusions en la interpretació de la denominació d’aquesta partida pressupostària, de cara a l’exercici següent és canviarà el seu nom per definir-la correctament.

Empreses concessionàries
L'IMET no té empreses concessionàries i, per tant, ni s'atorguen ni es perceben retribucions associades a aquestes empreses.

Organismes i entitats dependents o vinculats
L'IMET no té cap organisme ni entitat dependents o vinculats.

Grups d'interès
Els lobbies que interactuen amb l'IMET han d'aparèixer al registre de grups d'interès de l'AMB

Codi de conducta dels grups d'interès
Atès que l'AMB s'ha adherit al registre de grups d'interès de Catalunya, el codi de conducta aplicable és el comú que han de complir les persones físiques o jurídiques que vulguin inscriure's en el registre esmentat, previst en l'article 18 del Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.