Drets i deures

Tant els usuaris del servei com els taxistes han de saber que disposen d'una sèrie de drets i deures en la seva relació amb l'Institut Metropolità del Taxi (IMET).

Drets dels usuaris envers l'IMET

Els taxistes tenen dret a:

 • Ser atesos pel departament administratiu responsable amb el qual volen o necessiten contactar.

 • Conèixer la normativa que regula la prestació del servei del taxi, així com els drets i deures.

 • Sol·licitar i rebre informació veraç i precisa sobre els tràmits que vulguin o necessitin realitzar, ja sigui de manera presencial o mitjançant qualsevol dels canals de comunicació que aquest organisme té establerts.

 • Formular suggeriments de millora dels serveis i exposar queixes o denúncies relacionades amb l'atenció rebuda.


Els clients del taxi tenen dret a:

 • Presentar reclamacions i queixes davant la prestació incorrecta del servei.

Deures dels usuaris envers l'IMET

Els taxistes tenen el deure de:

 • Respectar les normatives que regulen el servei de taxi i que estan reflectides a la Llei del taxi i al Reglament metropolità del taxi.
 • Actualitzar la documentació professional que certifica l'activitat del taxi.
 • Comunicar qualsevol incidència que pugui afectar l'explotació de la llicència de taxi.
 • Tractar de manera correcta els personal que informa i ofereix els serveis d'aquest organisme.


Els clients del taxi tenen el deure de:

 • Proporcionar dades i informacions verídiques sobre el taxista o sobre el servei de taxi realitzat en cas d'una queixa o denúncia.
 • Tractar de manera correcta el personal que informa dels aspectes i les gestions derivades d'un servei de taxi.