Consulta 2016

Consulta del 5 de maig del 2016 per renovar la composició de la Taula Tècnica del Taxi.

Candidatures
 • Candidatures admeses
  En compliment de la normativa electoral aprovada pel Consell d'Administració de l'Institut Metropolità del Taxi en la sessió celebrada el dia 22 de gener del 2016 i publicada en el BOP el dia 29 de febrer del 2016, comuniquem que en data 14 de març de 2016 la gerent d'aquest Institut ha resolt:

  ADMETRE les candidatures següents per a les meses de les persones físiques titulars d'una o dues llicències de taxi per escollir les associacions professionals i sindicats més representatius, a l'efecte de les relacions amb l'Administració:
   
  • Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC)
  • Asociación Profesional Élite Taxi
  • Gremio Unión de Taxistas (GUT)
  • Associació Catalana d'Empresaris del Taxi (ACET)
  • Cooperativa de la Industria del Taxi, S.C.C.L.
  • Agrupació Taxi Companys (ATC)

  ADMETRE les candidatures següents per a les meses de les persones jurídiques titulars de llicència de taxi i persones físiques titulars de tres o més llicències de taxi per escollir les associacions professionals i sindicats més representatius, a l'efectes de les relacions amb l'Administració:
   
  • Asociación Empresarial del Taxi (AET)

  ADMETRE les candidatures següents per a les meses dels conductors no titulars de llicència de taxi per escollir les persones físiques més representatives, a l'efecte de relacions amb l'Administració:
   
  • Alberto Álvarez Vega
  • Juan Clar Catalina
  • Luzia de Jesús Moura Dos Santos
  • Jenny Belinda Alayo Castañeda
  • Saad Mukhtar Tarar

  Atès que no hi ha  hi ha hagut cap impugnació a la Resolució que va acceptar les candidatures presentades per a la Consulta al sector del taxi del 5 de maig proper, d'acord amb les Normes aprovades pel Consell d'Administració de l'IMET, en data 22 de gener, la campanya s'iniciarà el dia 18 d'abril del 2016 i conclourà a les 24.00 hores del dia 4 de maig del 2016. 
Junta electoral
 • Acta núm. 1 - Constitució de la Junta Electoral prevista en les Normes de la Consulta per escollir les associacions professionals i sindicals més representatives en l'Institut Metropolità del Taxi

  A Barcelona, el 14 de març del 2016, es constitueix la Junta Electoral prevista a l'apartat 11 de les Normes de la consulta per escollir les associacions professionals i sindicals més representatives a l'efectes de les relacions amb l'Administració, segons acord del Consell d'Administració de l'Institut Metropolità del Taxi de 22 de gener del 2016 (BOPB de 29 de febrer).

  La Junta Electoral resta constituïda per les persones següents:
   
  • Sr. Jordi Puiggalí i Torrentó, cap de Servei de Negociació i  Registres Laborals del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
  • Sr. Lluís Angosto i Poza, responsable d'Estudi i Anisils Jurídica de la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
  • Sr. Sebastià Grau i Àvila, secretari general accidental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que n'és el president.
  El Sr. Grau fa constar que en cas d'absència serà substituït en aquesta Junta Electoral per la cap del Servei de Secretaria de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Sra. Glòria Vendrell i Garrido.
 • Acta núm. 2 - Resposta a la pregunta següent: Els electors de la mesa de conductors no titulars de llicència hauran de triar obligatòriament a dos candidats o podran triar entre un i dos o només podran triar un candidat?
  A Barcelona, el 8 d'abril del 2016, a la seu de l'AMB, es reuneix la Mesa Electoral constituïda pel Sr. Sebastià Grau, com a president, i els vocals Jordi Puiggalí i Lluis Angosto, a l'objecte de resoldre la consulta traslladada per la directora de Serveis de l'IMET, amb el text següent:

  DILIGÈNCIA.

  Per fer constar que avui dia 7 d'abril de 2016 es presenta a les oficines de l'Institut Metropolità del Taxi, el senyor Saad Mukhtar Tarar candidat en la propera consulta per triar els representants del sector del taxi, per la mesa de conductors no titulars de llicència, i realitza la següent pregunta: Els electors de la mesa de conductors no titulars de llicència hauran de triar obligatòriament a dos candidats o podran triar entre un i dos o només podran triar un candidat?

  Es trasllada la pregunta al President de la Junta Electoral, senyor Sebastià Grau i Avila.
   
  Barcelona, 7 d'abril de 2016. Pilar Molina Mesa, Directora de Serveis.

  La Mesa Electoral analitza l'apartat 2 de les Normes que regeixen la consulta, referit al sistema electoral, i concretament el paràgraf que fa referència a les paperetes del grup 3, per escollir les persones físiques conductors no titulars de llicència. La norma diu: La seva elecció serà per llistes obertes i consistirà a triar dues persones d'entre tota la llista. Aquesta norma ha de posar-se en relació amb el darrer paràgraf d'aquest mateix apartat, que determina el següent: seran representants a efectes de les relacions amb l'IMET: "... Conductors no titulars de llicència – les dues persones que hagin obtingut el major nombre de vots vàlids emesos en el conjunt de les meses".

  De les normes en resulta que els candidats per representar als conductors no titulars de llicència són persones físiques que no representen cap col·lectiu sinó que es presenten en el seu propi nom i representació. S'han presentat en aquest bloc cinc candidats, dels quals els dos que tinguin més vots seran els que participaran en les relacions amb l'IMET.

  A la norma es diu que la votació dels electors consistirà a triar dues persones d'entre tota la llista, és a dir, d'entre els cinc candidats.

  La qüestió que es planteja consisteix en determinar si l'elector pot escollir entre votar dos candidats i votar-ne només un. Dit d'una altra manera, s'ha de determinar si és admissible com a vàlida una papereta que contingui un sol candidat, o si, contràriament, ha de ser considerada nul·la la papereta que no contingui dos candidats.

  En una interpretació favorable al dret dels electors a exercir el seu vot, cal entendre que la possibilitat d'escollir dos candidats obeeix al fet que seran dos els que al final resultaran designats per integrar-se a la representació davant l'Administració pública. En aquest sentit, la Mesa no considera que es vulneri cap disposició de les normes que regeixen la consulta pel fet que un elector només designi un sol candidat.

  Aquest cas seria similar a les eleccions dels senadors, regulades a l'article 166 de la Llei Orgànica del règim electoral general, on els electors escullen  un màxim de candidats (normalment tres per província) però que en cap cas estan obligats a completar aquest màxim.

  En  definitiva, aquesta Mesa Electoral, d'acord amb les funcions que li atribueix l'apartat 9 de les Normes de la Consulta, resol la consulta esmentada en el sentit que els electors conductors assalariats poden optar per escollir en les seves paperetes un o dos dels candidats a representar-los, i que en ambdós casos les paperetes són igualment vàlides.
 • Acte núm. 3 - Resposta a la pregunta sobre Interventors

  A Barcelona, el 18 d'abril de 2016, a la seu de l'ÀMB, es reuneix la Junta Electoral constituïda pels Srs. Sebastià Grau, com a president, i els vocals Jordi Puiggalí i Lluis Angosto, a l'objecte de resoldre la consulta traslladada per la Direcció de l'IMET, quin text és el següent:

  En relació a la Consulta del taxi, que tindrà lloc el 5 de maig, et comuniquem que algunes associacions estan presentant als seus  mateixos candidats com a interventors. Atès que necessitem donar una resposta sobre si això procedeix o no, necessitaríem la vostra opinió al respecte. També es pregunta si els candidats per representar el sector dels conductors no titulars, que es presenten a títol personal, poden actuar també com a interventors en les meses.

  La Junta Electoral analitza l'apartat  de les Normes que regeixen la consulta, referit al sistema electoral, i concretament el paràgraf que fa referència  a les meses de votació, on s'estableix el següent: "les candidatures admeses podran designar interventors que presentaran les seves credencials al president de la mesa. Aquest, un cop comprovada la validesa de les credencials, les admetrà i les incorporarà a l'acta com a membres de la mesa i hi farà constar l'hora en que se'n produeixi la incorporació".

  Com a criteri general cal aplicar el principi que  pot ser interventor qualsevol ciutadà major d'edat i en ple ús dels seus drets civils i polítics, que haurà de ser elector i per tant estar inscrit en el cens electoral (art. 78.3 Llei del Règim electoral general). L'interventor podrà ser un dels candidats i en el cas de les votacions pels candidats conductors no titulars de llicències, s'admet que l'interventor pugui ser a la vegada el propi candidat, com es ve fent a la pràctica dels processos electorals generals.

  En tot cas des dels serveis de l'IMET caldrà donar instruccions als presidents de les Meses de com comprovar la validesa de les credencials dels sindicats o agrupacions empresarials que es presenten a la consulta, així com de les que lliurin els candidats conductors no titulars de llicència. Entenem que aquestes credencials han de permetre:

  a) Identificar perfectament el representant de la candidatura que fa el nomenament d'interventor.
  b) Identificar perfectament el designat com a interventor.
  c) Assegurar que l'interventor està inclòs al cens electoral

 • Acta núm. 4 - Acta de la Junta Electoral de la Consulta al sector del taxi per escollir les associacions més representatives

  A Barcelona, el 5 de maig de 2016, a la seu de l'ÀMB, es reuneix la Junta Electoral constituïda pels Srs. Sebastià Grau, com a president, i els vocals Jordi Puiggalí i Lluis Angosto, a l'objecte de resoldre les al·legacions formulades pel que fa al procés de la consulta del sector que es desenvolupa en el dia d'avui.

   
  • El Sr. Rafael Pascual Arranz manifesta que és titular de dues llicències i que tant sols ha pogut dipositar un vot. A la norma segona de les normes que regeixen la consulta es divideixen els representants en tres grups: el primer correspon als titulars persones físiques i el segon grup als titulars persones jurídiques. Cal tenir en compte que les persones que tenen més de dues llicències tenen la consideració de persones jurídiques als efectes d'aquesta consulta, de manera que les persones físiques tenen un sol vot encara que siguin titulars de dues llicències.
  • Els srs José Luis Fernandez (GUT) i el representant de la Asociación Profesional Elite Taxi posen de manifest que han detectat que determinades persones han direccionat el vot cap un candidat assalariat i cap una determinada associació. No consta on s'ha produït aquesta acció de manera que cal interpretar que ha estat a l'exterior dels locals habilitats per a la consulta. Tampoc es descriu en que ha consistit aquesta activitat encara que cal entendre que es tracta de donar paperetes de votació. No es considera que aquesta possible  acció estigui expressament prohibida per les normes de la consulta, llevat que s'hagués produït amb violència o coacció sobre els electors, cosa que no ha estat constatada.
  • La Sra. Dolors Ruiz Siria manifesta que no consta al cens encara que es familiar del titular d'una llicència. Es comprova que la llicència consta al cens de l'IMET a nom del seu fill, de manera que es conclou que el titular del dret de vot és el titular de la llicència.
  Per tot això la Junta Electoral acorda resoldre les al·legacions en el sentit esmentat en cada cas.
Proclamació de resultats definitius de la Consulta del 5 de maig de 2016
 • Resultats definitius
  En virtut dels apartats 2 i 11 de les normes de la convocatòria per escollir les associacions professionals i sindicals més representatives a efectes de relacions amb l'administració i no havent-se presentat reclamacions, la presidència de l'IMET ha resolt en data 19 de maig de 2016:


  PROCLAMAR definitius els resultats de la consulta que s'adjunten en annex.

  DETERMINAR que seran representants a la Taula Tècnica del Taxi a efectes de les relacions amb l'Institut Metropolità del Taxi les associacions i persones següents:

  En representació de les PERSONES FÍSIQUES titulars d'una o dues llicències de taxi:

   

  • Asociación Profesional Elite Taxi
  • Agrupació Taxi Companys (ATC)


  En representació de les PERSONES JURÍDIQUES titulars de llicència de taxi i PERSONES FÍSIQUES titulars de tres o més llicències de taxi:

   

  • Asociación Empresarial del Taxi (AET)


  En representació dels CONDUCTORS no titulars de llicència de taxi:

   

  • Alberto Álvarez Vega
  • Saad Mukhtar Tarar
 • Annex