Anunci de subhasta de llicència de taxi

Tornar

| Tema:

Segons edicte de 2 d'abril

El Jutjat de Primera Instància 18 de Barcelona (Família) procedirà a la subhasta d'una llicència de taxi.

Per a més informació, les persones interessades han de trucar al Jutjat referit (execució forçosa 170/2012-A).

Anuncio de subasta de licencia de taxi

El Juzgado de Primera Instancia 18 de Barcelona (Familia) procederá a la subasta de una licencia de taxi.

Para más información, las personas interesadas deben llamar al Juzgado referido (ejecución forzosa 170/2012 A).