COVID-19: Estudi tècnic de facturació del servei de taxi de l'AMB

| Tema: Notificacions

Disponible en PDF

El Real decret llei, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 va establir una prestació extraordinària destinada als treballadors autònoms que hagin vist afectada la seva activitat pels efectes de la declaració de l'estat d'alarma derivada de la crisi sanitària provocada pel coronavirus.

Els beneficiaris d'aquesta prestació són, d'acord amb el Decret, els autònoms de les activitats que han quedat suspeses o, en el seu cas, quan la facturació del mes anterior al que se sol·licita la prestació s'hagi vist reduïda, almenys, en un 75 % respecte a la mitjana de facturació del semestre anterior.

Per als efectes oportuns determinats pel Reial decret llei esmentat, l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) ofereix als taxistes autònoms en actiu l'Informe tècnic que s'adjunta en aquesta pàgina.

El dilluns 6 d'abril es publicarà al BOPB l'anunci oficial de l'estimació de pèrdua en la facturació.

Document:

Estudi tècnic facturació del servei de taxi COVID-19

BOPB, 06.04.2020