Tintatge dels vidres de les finestres dels taxis

| Tema: Motor

Modificació dels coeficients de transmissió de llum dels vidres permesos

Taxi

S'ha aprovat la modificació de l'article 27.12 del Reglament metropolità del taxi, el qual estableix quin és el coeficient de transmissió regular de llum que han de tenir els vidres dels vehicles que siguin taxis. 

Amb aquesta modificació, l'article queda redactat de la manera següent:

"Els vidres seran transparents i inestellables. No s'admetran vidres de color o làmines de material plàstic adhesives que redueixin el coeficient de transmissió regular de llum per sota del 75% per al parabrisa i del 70% per a la resta.

En el cas de vehicles elèctrics, el coeficient de transmissió regular de la llum dels vidres no podrà ser inferior al 20%, a excepció dels vidres del conductor, copilot, parabrisa i segona filera de passatgers, on s'aplicarà la norma general.

En el cas dels vehicles monovolums, el coeficient de transmissió regular de la llum dels vidres no podrà ser inferior al 40%, a excepció dels vidres del conductor, copilot, parabrisa i segona filera de passatgers, on s'aplicarà la norma general.

En el cas que el tintat de vidres transparents en els vehicles anteriors es realitzi mitjançant l'ús de làmines adhesives, aquestes hauran de complir les prescripcions tècniques legals, comptar amb un certificat d'homologació expedit pel fabricant de làmines i complimentat pel taller instal·lador, on s'especifiqui el coeficient de transmissió de llum. Aquest coeficient de les làmines haurà de ser igual o superior al 50% i en cap cas excedir en el seu conjunt (vidre més làmina) els límits de transparència establerts per cada tipus de vidre i vehicle".