Requisits lingüístics

Els aspirants estrangers que tinguin NIE han d'acreditar el nivell idiomàtic dels idiomes oficials de Catalunya, d'acord amb les consideracions següents: 

 • Els aspirants provinents de països llatinoamericans on es parla castellà han d'acreditar que tenen el nivell A2 (MECR) o superior de català.

 • Els aspirants de la resta de països on no es parla cap idioma oficial de Catalunya han d'acreditar que tenen els títols següents:

 1. Nivell A2 (MECR) d'un dels dos idiomes oficials de Catalunya
 2. Nivell B1 (MECR) de l'altre idioma oficial de Catalunya
És a dir, han d'acreditar els dos idiomes, un amb nivell B1 i l'altre amb nivell A2 com a mínim.
Com acreditar el nivell d'idioma

Hi ha dues vies per acreditar el nivell d'idioma: la superació dels exàmens oficials d'idioma o la convalidació de títols acadèmics dels ensenyaments oficials reglats. 

Consulta alguns exemples dels documents admesos per certificar el nivell idiomàtic.

 • Certificats lingüístics oficials

  Els certificats lingüístics s'han d'obtenir mitjançant la superació dels exàmens oficials de l'Instituto Cervantes (DELE), el Consorci per a la Normalització Lingüística, les escoles oficials d'idiomes de Catalunya i els centres de formació oficials. Per obtenir mes informació, dirigiu-vos als enllaços següents:

  Català: Consorci per a la Normalització Lingüística cpnl.cat
  Castellà (DELE): Instituto Cervantes fedele.org

 • Convalidació de títols oficials

  Les persones estrangeres que hagin cursat i acabat els ensenyaments oficials reglats següents poden convalidar els seus títols oficials presentant els diplomes o resguards d'obtenció del títol.

  • Graduat ESO

  • Batxillerat

  • Titulacions universitàries

  • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys a Catalunya

  • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius reglats (mitjà i superior) de la Generalitat de Catalunya

  • Títol universitari que acrediti coneixement de castellà i català

  Si l'aspirant s'ha format a Catalunya, a la Comunitat Valenciana o a les Balears, es convalidaran les dues llengües. En cas d'haver fet la formació fora de les comunitats esmentades, únicament se li convalidarà el castellà.

  No s'accepten els certificats de PQPI (programes de qualificació professional) excepte en els casos en què se superi el mòdul voluntari C, que dona dret al diploma d'ESO.