Administració IMET

L'equip de professionals i tècnics de l'IMET porten a terme els treballs de gestió i de servei als conductors de taxi i VTC de caràcter urbà, així com a la ciutadania. La seva tasca es desenvolupa sota els principis de transparència i, en compliment amb les directrius de la presidència i la gerència de la institució. 

Convenis i empreses depenents

L'IMET no té establerts convenis ni atorga subvencions.

Empreses concessionàries
L'IMET no té empreses concessionàries, i per tant, ni s'atorguen ni es perceben retribucions associades a aquestes empreses.

Organismes i entitats dependents o vinculades
L'IMET no té cap organisme ni entitats dependents o vinculades. 

Grups d'interès
Els lobbies que interactuen amb l'IMET han d'aparèixer al registre de grups d'interès de l'AMB

Codi de conducta dels grups d'interès
Atès que l'AMB s'ha adherit al registre de grups d'interès de Catalunya, el codi de conducta aplicable serà el comú que han de complir les persones físiques o jurídiques que vulguin inscriure's en el registre esmentat, previst en l'article 18 del Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.