Drets i deures

Tant els usuaris del servei com els taxistes han de conèixer que disposen d'una sèrie de drets i deures en la seva relació amb l'Institut Metropolità del Taxi (IMET):

DRETS dels usuaris envers l'IMET
Usuaris taxistes

Els usuaris dels serveis de l'IMET tenen dret a:
 • Ser atesos pel departament administratiu responsable amb el qual vol o necessita contactar.

 • Conèixer la normativa que regula la prestació del servei del taxi, així com els drets i deures.

 • Sol·licitar i rebre informació veraç i precisa sobre els tràmits que el taxista vulgui o necessiti realitzar,  ja sigui de forma presencial o mitjançant qualsevol dels canals de comunicació que aquest organisme té establerts.

 • Formular suggeriments de millora dels serveis i exposar queixes o denúncies relacionades amb l'atenció rebuda.

Usuaris del taxi
 • Presentar reclamacions i queixes davant la prestació incorrecta del servei si es tracta d'un usuari o usuària del servei. 

DEURES dels usuaris envers l'IMET

Taxista

 • Respectar les normatives que regulen el servei de taxi i que estan reflectides a la Llei del taxi i al Reglament metropolità del taxi.

 • Actualitzar la documentació professional que certifica l'activitat del taxi.

 • Comunicar qualsevol incidència que pugui afectar l'explotació de la llicència de taxi.

 • Tractar de manera correcta als treballadors/es que informem i donen els serveis d'aquest Organisme.


Usuari del taxi 

 • Proporcionar dades i informacions verídiques sobre el taxista o sobre el servei de taxi realitzat en cas d'una queixa o denúncia.

 • Tractar de manera correcta als treballadors/es que informem els aspectes i les gestions derivades d'un servei de taxi.