Autorització VTC estatal a l'àmbit de l'AMB

Les autoritzacions VTC estatals que vulguin prestar serveis urbans en l'àmbit de l'AMB han de presentar la documentació següent:

Document de la declaració responsable per a la prestació de serveis urbans de VTC a l'AMB
Annex de la declaració responsable

El document i l'annex de la declaració responsable hauran de presentar-se a l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) mitjançant una instància genèrica adreçada al Departament de Sancions


Les persones físiques hauran de presentar, juntament amb els documents anteriors, una fotocòpia del DNI per ambdues cares. 


Les persones jurídiques, per la seva banda, quan enviïn la declaració responsable hauran de presentar la documentació següent: 

  1. Escriptura de constitució de l'empresa

  2. CIF

  3. Escriptura del nomenament de l'administrador

  4. DNI de l'administrador